Kolejne przedszkole przeszło “kuchenną rewolucję”

Spo­rą moder­ni­za­cję prze­szła pla­ców­ka w Bla­chow­ni. Wymie­nio­no nie tyl­ko meble w pomiesz­cze­niu do przy­go­to­wy­wa­nia budyn­ków.

W ostat­nich mie­sią­cach zapla­no­wa­no kil­ka moder­ni­za­cji przed­szkol­nych kuch­ni. Jed­na z takich inwe­sty­cji wła­śnie dobie­gła koń­ca. — Przed­szko­le nr 10 w Bla­chow­ni ma świe­żo wyre­mon­to­wa­ną i nowo­cze­sną kuch­nię — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Jej ponow­ne otwar­cie było powo­dem do świę­to­wa­nia. Z tej oka­zji malu­chy przy­go­to­wa­ły pro­gram arty­stycz­ny, a per­so­nel pla­ców­ki prze­pysz­ny poczę­stu­nek dla zapro­szo­nych gości.

Jak prze­ka­zał rzecz­nik, zaple­cze gastro­no­micz­nePP nr 10 prze­szło kom­plet­ną meta­mor­fo­zę. Piotr Pęka­la pod­kre­śla, że w ramach moder­ni­za­cji wymie­nio­no drzwi, okna i poło­żo­no nowe gla­zu­ry.

- W kuch­ni, jak i poza nią poja­wi­ło się wie­le nowych sprzę­tów: od kli­ma­ty­za­cji, któ­ra popra­wi kom­fort pra­cy, przez win­dę do ser­wo­wa­nia posił­ków, aż po spe­cja­li­stycz­ny sprzęt do przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków, takich jak piec kon­wek­cyj­ny, kuchen­ki, maszy­ny wie­lo­czyn­no­ścio­we do przy­go­to­wy­wa­nia mię­sa i warzyw, sza­fy chłod­ni­cze, obie­racz­ka, lodów­ki czy zmy­war­ka — wyli­cza rzecz­nik magi­stra­tu. — Powsta­ło rów­nież cał­ko­wi­cie nowe pomiesz­cze­nie socjal­ne z toa­le­tą i prysz­ni­cem.

Na uro­czy­stym otwar­ciu była pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska wraz ze swo­im zastęp­cą Artu­rem Marusz­cza­kiem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting