Kolejna ulica do konsultacji | 7DNI Kolejna ulica do konsultacji - 7DNI

Kolejna ulica do konsultacji

Tym razem miesz­kań­cy mogą się wypo­wie­dzieć na temat prze­bu­do­wy uli­cy Lema na osie­dlu Kłod­ni­ca.

Na odcin­ku obję­tym opra­co­wa­niem prze­wi­du­je się wyko­na­nie nawierzch­ni jezd­ni z beto­no­wej kost­ki bru­ko­wej kolo­ru sza­re­go o sze­ro­ko­ści 5,00m, obu­stron­nych chod­ni­ków o sze­ro­ko­ści 2,23 oraz zjaz­dów indy­wi­du­al­nych do pose­sji pry­wat­nych z beto­no­wej kost­ki bru­ko­wej kolo­ru gra­fi­to­we­go.

Dodat­ko­wo całe opra­co­wa­nie obej­mu­je tak­że usu­nię­cie koli­zji z ist­nie­ją­cy­mi ele­men­ta­mi sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej i tele­tech­nicz­nej. W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no wyko­na­nie kana­li­za­cji desz­czo­wej w posta­ci wpu­stów ulicz­nych, stud­ni, kolek­to­rów deszczowych.Ponadto zapro­jek­to­wa­na zosta­ła na całym odcin­ku sieć wodo­cią­go­wa oraz sieć kana­li­za­cji sani­tar­nej.

Zapla­no­wa­no budo­wę dwóch nowych włą­czeń do uli­cy Kra­sic­kie­go i przej­ścia dla pie­szych.Prze­wi­dzia­no tak­że pro­gi zwal­nia­ją­ce. Ich loka­li­za­cja zosta­nie wyzna­czo­na na dal­szym eta­pie pro­jek­to­wa­nia. W zada­niu prze­wi­du­je się tak­że wyko­na­nie doce­lo­wej orga­ni­za­cji ruchu. Głów­ny­mi zało­że­nia­mi będzie zapro­jek­to­wa­nie sto­sow­ne­go ozna­ko­wa­nia pio­no­we­go i pozio­me­go oraz urzą­dzeń bez­pie­czeń­stwa ruchu. Ist­nie­ją­ce ozna­ko­wa­nie pio­no­we zosta­nie wymie­nio­ne na nowe oraz zosta­ną dopro­jek­to­wa­ne sto­sow­ne nowe zna­ki, któ­re wią­żą się ze zmia­na­mi.

- Zanim w mie­ście roz­pocz­ną się jakie­kol­wiek pra­ce, magi­strat kon­sul­tu­je ich zakres. Tego typu spo­tka­nia odby­wa­ją się już na eta­pie opra­co­wy­wa­nia pro­jek­tów tech­nicz­nych — infor­mu­je Piotr Pęka­la z Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Tym razem swo­ją opi­nią na temat jed­nej z nowych ulic na osie­dlu podzie­lą się miesz­kań­cy Kłod­ni­cy.

Pod­czas spo­tka­nia urzęd­ni­cy zapre­zen­tu­ją opra­co­wa­ną kon­cep­cję prze­bu­do­wy ul. Sta­ni­sła­wa Lema. Będzie rów­nież oka­zja do prze­dys­ku­to­wa­nia zapro­po­no­wa­nych roz­wią­zań pro­jek­to­wych. Spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne odbę­dzie się w śro­dę (25.11) o godzi­nie 14:00 w sie­dzi­bie rady osie­dla przy u. Kłod­nic­kiej 38A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting