Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów. Weź udział w warsztatach programistycznych

Mło­dzi pro­gra­mi­ści z Kędzie­rzy­na-Koź­la będą mogli ponow­nie wziąć udział w bez­płat­nych warsz­ta­tach pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów. Ruszy­ła reje­stra­cja na wrze­śnio­wy cykl dar­mo­wych zajęć onli­ne „Koduj z Gigan­ta­mi – Star­cie Gigan­tów”. Akcję Hono­ro­wym Patro­na­tem obję­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

Koduj z Gigan­ta­mi” to mię­dzy­na­ro­do­wy cykl bez­płat­nych warsz­ta­tów dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Zaję­cia z podzia­łem na trzy gru­py wie­ko­we: kla­sy 1 – 3, kla­sy 4 – 6 oraz star­si odbę­dą się sta­cjo­nar­nie w 90 mia­stach Pol­ski oraz onli­ne w ter­mi­nie od 11 do 26 wrze­śnia.
Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne przez naj­lep­szych tre­ne­rów — pro­gra­mi­stów. Ich orga­ni­za­to­rem jest mię­dzy­na­ro­do­wa szko­ła „Gigan­ci Pro­gra­mo­wa­nia”. Celem akcji jest inspi­ro­wa­nie dzie­ci do two­rze­nia wła­snych gier, stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji, aby zmie­nić bier­ne korzy­sta­nie z Inter­ne­tu w twór­czą aktyw­ność.

W trak­cie akcji „Koduj z Gigan­ta­mi – Star­cie Gigan­tów” róż­ne gry kom­pu­te­ro­we zmie­rzą się ze sobą w nie­co­dzien­nym star­ciu, dzię­ki któ­re­mu dowie­my się, któ­ra gra kom­pu­te­ro­wa — według mło­dych pro­gra­mi­stów — jest naj­lep­sza na świe­cie. Dla uczest­ni­ków przy­go­to­wa­no zma­ga­nia w wie­lu róż­nych śro­do­wi­skach pro­gra­mo­wa­nia, takie jak: two­rze­nie gier w Scratch, wyjąt­ko­we przy­go­dy w Mine­craft, pro­fe­sjo­nal­ne two­rze­nie stron inter­ne­to­wych, pro­jek­to­wa­nie apli­ka­cji na smart­fo­ny w AppI­nven­tor, pro­gra­my i apli­ka­cje w języ­ku C# oraz Python. Dla wszyst­kich uczest­ni­ków przy­go­to­wa­no ser­wer na Discor­dzie – miej­sce, w któ­rym mogą zawie­rać przy­jaź­nie, chwa­lić się osią­gnię­cia­mi i wspól­nie grać.

Wię­cej infor­ma­cji i reje­stra­cja na wyda­rze­nie dostęp­ne są na stro­nie: www.kodujzgigantami.pl.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting