Klinka Nova włącza się w program szczepień | 7DNI Klinka Nova włącza się w program szczepień - 7DNI

Klinka Nova włącza się w program szczepień

Pla­ców­ka z uli­cy Kło­so­wej uru­cho­mi­ła już zapi­sy. Wia­do­mo też, gdzie będzie mia­ła zlo­ka­li­zo­wa­ne punk­ty.

Kli­ni­ka Nova przy­stą­pi­ła do Naro­do­we­go Pro­gra­mu Szcze­pień prze­ciw COVID 19. Ma trzy punk­ty, gdzie prze­pro­wa­dza­ne będą takie zabie­gi.

Pierw­szy znaj­du­je się w samej Kli­ni­ce Novej przy uli­cy Kło­so­wej 7. Kolej­ne miesz­czą się w POZ Sła­wię­ci­ce przy ul. Ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go oraz POZ Koź­le przy ul. Łuka­sie­wi­cza 23.

W przy­szłym tygo­dniu szcze­pie­ni będą w całej Pol­sce pod­opiecz­ni DPS, a Kli­ni­ka Nova włą­czy się w ten pro­ces. Od 15. stycz­nia rusza­ją zapi­sy na szcze­pie­nia dla gru­py 80 + i 70 +. Szcze­pie­nia dla gru­py 80+ roz­pocz­ną się od 25 stycz­nia, a dla gru­py 70+ praw­do­po­dob­nie tydzień póź­niej.

Zapi­sów moż­na doko­ny­wać w punk­tach Kli­ni­ki Novej pod nume­ra­mi tele­fo­nów:
» Kli­ni­ka Nova Kłod­ni­ca, tel. 733 344 112 każ­de­go dnia robo­cze­go w godzi­nach 12.00 — 16.00
» POZ Sła­wię­ci­ce, tel. 77 4832413 każ­de­go dnia robo­cze­go po godzi­nie 14.00
» POZ Koź­le — tel. 77 4829034 każ­de­go dnia robo­cze­go po godzi­nie 14.00.

NFZ wspól­nie z Mini­ster­stwem Zdro­wia uru­cho­mi rów­nież moż­li­wość reje­stra­cji onli­ne przez por­tal pacjent.gov.pl. Kli­ni­ka Nova infor­mu­je, że zaszcze­pi­ło się ponad 95 pro­cent per­so­ne­lu pla­ców­ki. Jak pod­kre­śla­ją przed­sta­wi­cie­le Novej to duży suk­ces, poka­zu­ją­cy, że kli­nik dba o zdro­wie swo­je i pacjen­tów. Po przy­ję­ciu pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki nikt nie zgła­szał istot­nych obja­wów ubocz­nych.

Przed­sta­wi­cie­le pla­ców­ki zachę­ca­ją do szcze­pień, naj­lep­szym dowo­dem na bez­pie­czeń­stwo szcze­pion­ki jest fakt, że zaszcze­pi­li się sami w peł­nym skła­dzie. Przed roz­po­czę­ciem szcze­pień rząd pla­nu­je prze­pro­wa­dzić dużą akcję infor­ma­cyj­ną i pro­fre­kwen­cyj­ną. Wszyst­ko po to, aby zachę­cić do szcze­pień jak naj­więk­szą licz­bę oby­wa­te­li.

- Przy­go­to­wu­je­my kom­plek­so­wy pakiet infor­ma­cyj­ny obej­mu­ją­cy kam­pa­nię medial­ną, ser­wis poświę­co­ny szcze­pie­niom oraz info­li­nię – powie­dział mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski. – Tak, żeby każ­dy z nas mógł poznać szcze­gó­ły doty­czą­ce szcze­pień – dodał. Naro­do­wy Pro­gram Szcze­pień słu­ży zapla­no­wa­niu dzia­łań, któ­re mają zagwa­ran­to­wać prze­pro­wa­dze­nie bez­piecz­nych i sku­tecz­nych szcze­pień wśród oby­wa­te­li Pol­ski. Obej­mu­je nie tyl­ko zakup odpo­wied­niej licz­by szcze­pio­nek, ich dys­try­bu­cję, ale tak­że moni­to­ring prze­bie­gu i efek­tyw­no­ści szcze­pie­nia oraz bez­pie­czeń­stwo Pola­ków.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting