Klinika Nova wznawia działalność. WAŻNE INFORMACJE!

Oprócz porad ambu­la­to­ryj­nych znów prze­pro­wa­dza­ne będą tutaj zabie­gi i ope­ra­cje. Wszyst­ko z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa.

Kli­ni­ka Nova to nowo­cze­sna pla­ców­ka medycz­na, któ­ra od kil­ku lat zaspo­ka­ja­ła coraz wię­cej potrzeb zdro­wot­nych miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i nie tyl­ko. Epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa wymu­si­ła jed­nak potrze­bę cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści. Dr Rafał Olej­nik z Kli­ni­ki Nova poin­for­mo­wał wła­śnie, że roz­po­czy­na się stop­nio­we „odmra­ża­nie” dzia­łal­no­ści.

– Po chwi­lo­wym ogra­ni­cze­niu licz­by przy­jęć doszli­śmy do takie­go momen­tu, w któ­rym potrze­by pacjen­tów są już bar­dzo duże – pod­kre­śla Rafał Olej­nik. – Od maja pla­nu­je­my powol­ny powrót do nor­mal­nych przy­jęć. Oczy­wi­ście ze wszyst­ki­mi rygo­ra­mi wyni­ka­ją­cy­mi z bez­pie­czeń­stwa epi­de­mio­lo­gicz­ne­go.

To o tyle waż­ne, że z usług Kli­ni­ki Nova będą teraz korzy­stać nie tyl­ko pacjen­ci zwią­za­ni z tą lecz­ni­cą, ale rów­nież ci zwią­za­ni wcze­śniej z koziel­skim szpi­ta­lem powia­to­wym. Ten ostat­ni został w mar­cu prze­kształ­co­ny w jed­no­imien­ny szpi­tal zakaź­ny, któ­ry jesz­cze przez pewien czas będzie przyj­mo­wał tyl­ko cho­rych z koro­na­wi­ru­sem.
– Zde­cy­do­wa­li­śmy się na wzno­wie­nie dzia­łal­no­ści z uwa­gi na dobro pacjen­tów. U wie­lu z nich trze­ba kon­ty­nu­ować róż­ne pro­ce­du­ry medycz­ne, prze­pro­wa­dzać zabie­gi i ope­ra­cje – pod­kre­śla dr Rafał Olej­nik.

Z pomo­cą dla kli­ni­ki Nova przy­szło woj­sko, któ­re usta­wi­ło spe­cjal­ny namiot. Będzie on tym­cza­so­wą izbą przy­jęć. Prze­pro­wa­dza­na tam będzie wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja pacjen­tów i bada­nia, któ­re wyklu­czą bądź potwier­dzą podej­rze­nia zaka­że­nia. Cho­dzi o to, aby w takich wypad­kach dezyn­fe­ko­wać jedy­nie namiot, a nie całą kli­ni­kę.
Same zabie­gi i przy­ję­cia rów­nież będą prze­pro­wa­dza­ne z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go.

Ważne informacje dla pacjentów na dzień 28.04.2020

Kli­ni­ka Nova zmu­szo­na jest zmie­nić zasa­dy swo­je­go dzia­ła­nia w związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

Dla dobra pacjen­tów pla­nu­je­my powrót do pra­cy z zasto­so­wa­niem nowym zasad przy­jęć pacjen­tów.

1. Porad­nie leka­rza rodzin­ne­go w Koź­lu na uli­cy Łuka­sie­wi­cza 23 oraz w Sła­wię­ci­cach na ul. Ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go 2 dzia­ła­ją nor­mal­nie.

Od ponie­dział­ku do piąt­ku od godzi­ny 8 do 18.

Bez­względ­nie wszyst­kie wizy­ty muszą być umó­wio­ne tele­fo­nicz­nie, nie będzie­my przyj­mo­wać pacjen­tów nie umó­wio­nych tele­fo­nicz­nie

Korzy­staj­my z moż­li­wo­ści tele­po­ra­dy ( roz­mo­wa z leka­rzem i pie­lę­gniar­ką ) Koź­le tele­fon 77 4829034, Sła­wię­ci­ce tele­fon 77 4832413

Pro­si­my, aby pacjen­ci zgła­sza­li się na umó­wio­ne tele­fo­nicz­nie godzi­ny, przy­cho­dzi­li do porad­ni sami, z wyjąt­kiem opie­ku­nów do dzie­ci i osób star­szych, pacjen­ci zmu­sze­ni są zacho­wać odpo­wied­nią odle­głość od reje­stra­cji.

Będą wpusz­cza­ni do pomiesz­czeń porad­ni poje­dyn­czo. Per­so­nel pra­cu­je zabez­pie­czo­ny w środ­ki ochro­ny oso­bi­stej.

2. Od wtor­ku 28.04.2020 wzna­wia pra­cę punkt pobrań labo­ra­to­ryj­nych w Kłod­ni­cy na Kło­so­wej 7 – punkt pobrań w Sła­wię­ci­cach na ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go 2 jest nadal nie­czyn­ny

3. Wzna­wia­my bar­dzo roz­waż­nie i powo­li zabie­gi ope­ra­cyj­ne, kie­ru­jąc się sta­nem zdro­wia pacjen­ta

Wszyst­kie zapla­no­wa­ne zabie­gi, któ­re się nie odby­ły będą suk­ce­syw­nie wyko­ny­wa­ne

O wszyst­kich nowych ter­mi­nach będzie­my indy­wi­du­al­nie pacjen­tów infor­mo­wać tele­fo­nicz­nie.

O kolej­no­ści ope­ra­cji będzie decy­do­wał lekarz na pod­sta­wie sta­nu kli­nicz­ne­go pacjen­ta, a nie dłu­go­ści ocze­ki­wa­nia na ope­ra­cję

Pro­szę o wyro­zu­mia­łość i zacho­wać cier­pli­wo­ści, będzie­my w kon­tak­cie z wszyst­ki­mi pacjen­ta­mi.

4. Porad­nie spe­cja­li­stycz­ne w ramach NFZ i porad komer­cyj­nych będą stop­nio­wo wzna­wia­ły swo­ją pra­cę przy zacho­wa­niu zwięk­szo­nych zasad zabez­pie­czeń oso­bi­stych.

Rejestracja pracuje pod numerem telefonu 77 70 70 100 oraz 531 675 097.

Wpro­wa­dza­my rów­nież tele­po­ra­dy jeśli jest to moż­li­we.

Bez­względ­nie wszyst­kie wizy­ty muszą być umó­wio­ne tele­fo­nicz­nie, nie będzie­my przyj­mo­wać pacjen­tów nie umó­wio­nych tele­fo­nicz­nie lub przez inter­net.

Moż­na już uma­wiać nowe ter­mi­ny wizyt na maj i kolej­ne okre­sy.

Wszyst­kich pacjen­tów na bie­żą­co infor­mu­je­my o godzi­nach ich wizyt.

5. Wpro­wa­dza­my nowe zasa­dy wej­ścia do Kli­ni­ki i kwa­li­fi­ko­wa­nia i tria­go­wa­nia pacjen­tów, któ­re od jutra będą bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­ce.

Sza­now­ni Pacjen­ci!

W związ­ku z COVID -19, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo naszych pacjen­tów i per­so­ne­lu zosta­ją wpro­wa­dzo­ne nowe zasa­dy wej­ścia na teren Kli­ni­ki Nova.

» Przy­ję­cia pacjen­tów do Kli­ni­ki odby­wa­ją się po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu wizy­ty przez reje­stra­cję. Do Kli­ni­ki mogą wejść wyłącz­nie pacjenci.W przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich, nie­peł­no­spraw­nych, star­szych wyma­ga­ją­cych opie­ki, pacjen­to­wi może towa­rzy­szyć 1 opie­kun.

» Pacjen­ci zgła­sza­ją­cy się do Kli­ni­ki na umó­wio­ną godzi­nę wizy­ty pro­sze­ni są o przy­by­cie do Kli­ni­ki nie wcze­śniej niż 10 minut przed wyzna­czo­ną godzi­ną wizy­ty.

» Przy­ję­cia / kwa­li­fi­ka­cja do wej­ścia na teren Kli­ni­ki będzie się odby­wać w namio­cie ( tak zwa­nym pre­tria­ge ), któ­ry jest umiej­sco­wio­ny na tere­nie par­kin­gu  Kli­ni­ki Nova. Pacjen­ci pro­sze­ni będą poje­dyn­czo.

» Pro­si­my o korzy­sta­nie z podaj­ni­ków ze środ­ka­mi dezyn­fek­cyj­ny­mi do rąk, któ­re znaj­dzie­cie Pań­stwo przy wej­ściu do namio­tu oraz przy wej­ściu do Kli­ni­ki Nova. Pacjen­ci powin­ni korzy­stać z nich przed wej­ściem i po wyj­ściu z Kli­ni­ki. Zuży­te ręka­wicz­ki i masecz­ki wyrzu­ca­my do pojem­ni­ków na odpa­dy medycz­ne ( czer­wo­ne ).

» Nale­ży przy­go­to­wać doku­ment ze zdję­ciem potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość (np. dowód oso­bi­sty, pra­wo jaz­dy)

» Każ­dy pacjent będzie miał zmie­rzo­ną tem­pe­ra­tu­rę ter­mo­me­trem bez­do­ty­ko­wym i zobo­wią­za­ny jest do wypeł­nie­nia krót­kie­go wywia­du epi­de­mio­lo­gicz­ne­go w for­mie ankie­ty.

» Jeśli zosta­ną zaob­ser­wo­wa­ne nie­po­ko­ją­ce obja­wy, lub oka­że się, że pacjent może być zara­żo­ny, prze­by­wa w kwa­ran­tan­nie lub miał kon­takt z oso­bą zara­żo­ną — wizy­ta zosta­nie prze­ło­żo­na na inny ter­min.

» Oso­by, któ­re prze­szły wery­fi­ka­cję uda­ją się do pocze­kal­ni, gdzie przed gabi­ne­ta­mi będą ocze­ki­wać na przyjęcie.Prosimy o zacho­wa­nie bez­piecz­nej odle­gło­ści mię­dzy ocze­ku­ją­cy­mi, sie­dzi­my mini­mum z odstę­pem jed­ne­go krze­sła.

» Punkt Pobrań — Oso­by uda­ją­ce się do pun­ku pobrań po przej­ściu przez namiot, pro­szo­ne są o ocze­ki­wa­nie na zewnątrz  przed budyn­kiem Kli­ni­ki w wyzna­czo­nych czer­wo­ną taśmą stre­fach. Przed drzwia­mi pun­ku pobrań może znaj­do­wać się tyl­ko jed­na oso­ba i jed­na oso­ba w punk­cie pobrań.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting