Kiermasz rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli

Już wia­do­mo, że to będą nie­ty­po­we świę­ta z powo­du sza­le­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Na szczę­ście nie wszyst­kie wyda­rze­nia zwią­za­ne z Bożym Naro­dze­niem zosta­ną odwo­ła­ne. Zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie — oczy­wi­ście w ści­słym reżi­mie sani­tar­nym — corocz­ny jar­mark świą­tecz­ny na koziel­skim Ryn­ku.

Roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek o 14.00 i potrwa do 20.00. W sobo­tę i nie­dzie­lę będzie tam moż­na zro­bić świą­tecz­ne spra­wun­ki od 12.00 do 18.00. W nie­dzie­lę uro­czy­ście zosta­nie roz­świe­tlo­na tra­dy­cyj­na cho­in­ka na Ryn­ku.

Wła­dze mia­sta zachę­ca­ją jed­nak, żeby to ostat­nie wyda­rze­nie oglą­dać on-line za pośred­nic­twem por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych oraz lokal­nych mediów. W zeszłym roku na roz­świe­tle­niu cho­in­ki zja­wi­ły się bowiem praw­dzi­we tłu­my.

Na kier­ma­szu powin­ni­śmy zoba­czyć ponad 20 sto­isk z ozdo­ba­mi świą­tecz­ny­mi, pamiąt­ka­mi oraz sma­ko­ły­ka­mi, zarów­no tymi słod­ki­mi jak i sło­ny­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting