Kędzierzyński wydział politechniki będzie kontynuował nabór

Do wybo­ru będą dwa kie­run­ki: prze­my­sło­we tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne lub sys­te­my bio­tech­nicz­ne.

Siód­my wydział Poli­tech­ni­ki Opol­skiej został otwar­ty w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu w 2016 roku. Uru­cho­mie­nie go było zwią­za­ne nie tyl­ko z roz­wo­jem uczel­ni, ale rów­nież z pla­na­mi wzmoc­nie­nia poten­cja­łu gospo­dar­czo-biz­ne­so­we­go Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W pro­jekt bar­dzo moc­no zaan­ga­żo­wa­ła się mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Popu­lar­ność Wydzia­łu Inży­nie­rii Sys­te­mów Tech­nicz­nych nie była może naj­wyż­sza, ale wydział prze­trwał przez czte­ry lata i będzie kon­ty­nu­ował nabór na kolej­ny rok aka­de­mic­ki.

Mię­dzy inny­mi o tym z prof. Mar­ci­nem Loren­cem, rek­to­rem tam­tej­szej poli­tech­ni­ki, roz­ma­wia­ła dziś pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Roz­mo­wa doty­czy­ła reali­za­cji wspól­ne­go pro­jek­tu badaw­cze­go oraz dal­sze­go funk­cjo­no­wa­nia Wydzia­łu Inży­nie­rii Sys­te­mów Tech­nicz­nych PO w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Dzia­łal­ność WIST-u zale­ży od licz­by chęt­nych na stu­dia w naszym mie­ście. Matu­rzy­ści mogą wybrać dwa kie­run­ki: prze­my­sło­we tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne lub sys­te­my bio­tech­nicz­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting