Kędzierzyńska policja odebrała prawko już 57 kierowcom! | 7DNI Kędzierzyńska policja odebrała prawko już 57 kierowcom! - 7DNI

Kędzierzyńska policja odebrała prawko już 57 kierowcom!

Tylu użyt­kow­ni­ków dróg z Kędzie­rzy­na-Koź­la wyeli­mi­no­wa­li w tym roku funk­cjo­na­riu­sze naszej dro­gów­ki.

Prze­kra­cza­nie dozwo­lo­nej pręd­ko­ści to jed­na z naj­częst­szych przy­czyn wypad­ków dro­go­wych na tere­nie nasze­go powia­tu. Dla­te­go kędzie­rzyń­ski poli­cjan­ci sto­su­ją zasa­dę “zero tole­ran­cji dla pira­tów dro­go­wych”.

Od począt­ku tego roku funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li pra­wo jaz­dy 57 kie­row­com, któ­rzy w obsza­rze zabu­do­wa­nym prze­kro­czy­li dozwo­lo­ną pręd­kość o co naj­mniej 50 km/h.

Jed­ną z osób, któ­rej zatrzy­ma­no pra­wo jaz­dy była 41-let­nia kie­ru­ją­ca citro­enem. Kobie­ta pod koniec kwiet­nia, w obsza­rze zabu­do­wa­nym prze­kro­czy­ła pręd­kość o 75 km/h. Miesz­kan­ka Kędzie­rzy­na-Koź­la na obo­wią­zu­ją­cej „czter­dzie­st­ce” jecha­ła z pręd­ko­ścią 115 km/h. W poło­wie maja funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li tak­że pra­wo jaz­dy 45-let­niej kie­ru­ją­cej volks­wa­ge­nem.

Kobie­ta w Paw­ło­wicz­kach na DK38 w miej­scu gdzie była dozwo­lo­na pręd­kość do 50 km/h mia­ła na licz­ni­ku 128 km/h. Pra­wo jaz­dy stra­cił tak­że 22-kie­row­ca mer­ce­de­sa. Pod koniec maja męż­czy­zna w obsza­rze zabu­do­wa­nym prze­kro­czył pręd­kość o 69 km/h. Miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la na obo­wią­zu­ją­cej „pięć­dzie­siąt­ce” jechał z pręd­ko­ścią 119 km/h.

Pod koniec czerw­ca funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li pra­wo jaz­dy 25-let­nie­mu kie­row­cy audi. Męż­czy­zna w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu na ul. Mosto­wej w obsza­rze zabu­do­wa­nym gdzie dozwo­lo­na pręd­kość wyno­si 60 km/h jechał 134 km/h.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting