Kędzierzyńska Platforma rusza z kampanią prezydencką | 7DNI Kędzierzyńska Platforma rusza z kampanią prezydencką - 7DNI

Kędzierzyńska Platforma rusza z kampanią prezydencką

Sze­fem szta­bu wybor­cze­go Mał­go­rza­ty Kida­wy-Błoń­skiej w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim został Robert Węgrzyn. PO liczy na zwy­cię­stwo w maju.

Powia­to­wy sztab wybor­czy kan­dy­dat­ki na pre­zy­den­ta RP Mał­go­rza­ty Kida­wy-Błoń­skiej spo­tkał się w śro­dę z dzien­ni­ka­rza­mi. Sze­fem zespo­łu odpo­wie­dzial­ne­go za kam­pa­nię w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i oko­li­cach został Robert Węgrzyn, obec­nie rad­ny woje­wódz­ki, a wcze­śniej poseł PO. W skład weszli tak­że rad­na woje­wódz­ka i była posłan­ka Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś, dzia­łacz PO Grze­gorz Kodź oraz rad­ni Piotr Jahn i Ewa Czu­bek. W kam­pa­nii poma­gać będą rów­nież Mło­dzi Demo­kra­ci oraz przed­sta­wi­cie­le Komi­te­tu Obro­ny Demo­kra­cji.

Prze­wod­ni­czą­cy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Michał Nowak (pod­jął się roli koor­dy­na­to­ra do spraw mediów) zapew­niał, że par­tia jest zde­ter­mi­no­wa­na do cięż­kiej pra­cy nad wyni­kiem wybor­czym Mał­go­rza­ty Kida­wy-Błoń­skiej. — Osią­gnie­my bar­dzo dobry rezul­tat. Jeste­śmy na to goto­wi — dekla­ro­wał.

Robert Węgrzyn pod­kre­ślał, że sztab nie jest zbyt licz­ny, ale wła­dze woje­wódz­kie PO będą się bar­dzo moc­no przy­glą­dać efek­tom jego pra­cy.

- W każ­dy ponie­dzia­łek w sie­dzi­bie Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w budyn­ku przy­chod­ni na os. Pia­stów od godzi­ny 16 do 18 odby­wać się będą dyżu­ry, na któ­rych będzie­my się spo­ty­ka­li z miesz­kań­ca­mi, zbie­ra­li pod­pi­sy i prze­ko­ny­wa­li do gło­so­wa­nia na naszą kan­dy­dat­kę — mówił Robert Węgrzyn.

Z kolei rad­na Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś prze­ko­ny­wa­ła, że Mał­go­rza­ta Kida­wa-Błoń­ska jest naj­lep­szą kan­dy­dat­ką na pre­zy­den­ta jaką mogła wysta­wić Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska.

- To czło­wiek z nie­sa­mo­wi­tą kul­tu­rą, jed­no­czą­ca ludzi – mówi­ła Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś. — To co mogę powie­dzieć o Mał­go­rza­cie, to jest to cie­pła, dobra, ser­decz­na, życz­li­wa oso­ba, któ­ra jak zosta­nie pre­zy­den­tem, napraw­dę będzie mia­ła wszel­kie pod­sta­wy do tego, żeby być pre­zy­den­tem wszyst­kich Pola­ków.

Pod­czas kon­fe­ren­cji padły zapew­nie­nia, że Mał­go­rza­ta Kida­wa-Błoń­ska w cza­sie kam­pa­nii wybor­czej przy­je­dzie do powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go dwa razy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting