Kędzierzyńscy policjanci znów przelali krew

Tym razem pod­czas akcji “Kro­pel­ka krwi” uda­ło się zebrać 12 litrów cen­nej tkan­ki.

Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci nie tyl­ko chęt­nie anga­żu­ją się w akcje cha­ry­ta­tyw­ne, ale rów­nież je orga­ni­zu­ją. W sobo­tę (9 paź­dzier­ni­ka) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy skle­pie Car­re­fo­ur zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na kolej­na akcja hono­ro­we­go odda­wa­nia krwi. Zbiór­kę zor­ga­ni­zo­wał Klub HDK PCK “Kro­pel­ka Krwi” dzia­ła­ją­cy przy IPA Kędzie­rzyn-Koź­le. Do akcji włą­czy­li się rów­nież kędzie­rzyń­sko-koziel­scy poli­cjan­ci oraz stra­ża­cy ochot­ni­cy ze Sła­wię­cic.

- W naszym powie­cie nie zabra­kło osób, któ­re podzie­li­ły się cen­nym darem jakim jest krew. Ich posta­wa ma szcze­gól­ne zna­cze­nie dla zdro­wia i życia innych — poin­for­mo­wa­ła kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wa kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej poli­cji. — Pod­czas zbiór­ki, któ­ra trwa­ła 4 godzi­ny zabra­no ponad 12 litrów krwi. Oso­by, któ­re ją odda­ły otrzy­ma­ły upo­min­ki.

Była to rów­nież dobra oka­zja, by poroz­ma­wiać z miesz­kań­ca­mi o bez­pie­czeń­stwie w róż­nych codzien­nych sytu­acjach. Na przy­go­to­wa­nym przez poli­cjan­tów sto­isku nie zabra­kło mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa senio­rów, bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym oraz infor­ma­cji doty­czą­cych cyber­prze­stęp­czo­ści. Moż­na było tak­że usiąść za kie­row­ni­cą poli­cyj­ne­go moto­cy­kla oraz radio­wo­zu. Funk­cjo­na­riu­sze wska­zy­wa­li rów­nież jak dzia­ła apli­ka­cja Kra­jo­wa Mapa Zagro­żeń Bez­pie­czeń­stwa oraz Moja Komen­da.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting