Kędzierzyńscy policjanci ujawnili już siedem “przekręconych liczników”

Rekor­dzi­sta miał cof­nię­ty obro­to­mierz o 130 tysię­cy kilo­me­trów.

Od 1 stycz­nia obo­wią­zu­je nowe prze­pi­sy, pozwa­la­ją­ce suro­wo karać za takie prak­ty­ki. Jak się oka­zu­je, takich przy­pad­ków w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skich jest bar­dzo dużo.

Mun­du­ro­wi z Kędzie­rzy­na-Koź­la ujaw­ni­li już sie­dem pojaz­dów, któ­rych stan licz­ni­ka nie zga­dzał się z zapi­sem w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych. Ostat­ni taki samo­chód nakry­li w sobo­tę na ul. Reja. Oko­ło godzi­ny 1:30 funk­cjo­na­riu­sze z wydzia­łu pre­wen­cji zatrzy­ma­li do kon­tro­li dro­go­wej sko­dę. Pojaz­dem podró­żo­wa­ło dwóch męż­czyzn.

- Pod­czas wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści mun­du­ro­wi spraw­dzi­li samo­chód oraz dzia­ła­jąc w ramach nowych upraw­nień, skon­tro­lo­wa­li aktu­al­ny stan dro­go­mie­rza. Wów­czas oka­za­ło się, że war­tość sta­nu licz­ni­ka nie zga­dza­ła się z zapi­sem w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych o ponad 130 tysię­cy kilo­me­trów — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Teraz wyja­śnie­niem ujaw­nio­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści zaj­mu­ją się funk­cjo­na­riu­sze z kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą. Poli­cjan­ci usta­la­ją, jak doszło do takiej roz­bież­no­ści wska­zań licz­ni­ka i kto jest za to odpo­wie­dzial­ny.

Przy­po­mi­na­my, że zgod­nie z zno­we­li­zo­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go (art.306a) jaka­kol­wiek inge­ren­cja we wska­za­nia dro­go­mie­rza w aucie jest prze­stęp­stwem, zagro­żo­nym karą pozba­wie­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do 5 lat. Odpo­wie­dzial­ność pono­si zarów­no oso­ba, któ­ra cofa licz­nik, jak i oso­ba któ­ra zle­ca wyko­na­nie takiej usłu­gi.

Każ­dy oby­wa­tel może sam spraw­dzić stan licz­ni­ka z ostat­nie­go bada­nia tech­nicz­ne­go pojaz­du, któ­re­go jest się wła­ści­cie­lem lub posia­da­czem korzy­sta­jąc z usłu­gi “Mój Pojazd”: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd

Jeże­li mamy zamiar kupić uży­wa­ny pojazd, moż­na tak­że spraw­dzić infor­ma­cje, któ­re poda­je jego wła­ści­ciel korzy­sta­jąc z bez­płat­nej usłu­gi onli­ne — Histo­ria Pojaz­du: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-historie-pojazdu.

fot.policja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting