Kędzierzyńscy policjanci szukają “trucicieli” na drogach

Dro­gów­ka pro­wa­dzi akcję “Smog”. Eli­mi­nu­je z dro­gi auta, któ­re nie speł­nia­ją eko­lo­gicz­nych norm.

Jed­nym z powo­dów smo­gu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu są spa­li­ny samo­cho­do­we. Pro­ble­mem zaję­ła się poli­cja.

Mun­du­ro­wi kon­tro­lo­wa­li pojaz­dy w naszym powie­cie w ramach akcji “SMOG”. W dzia­ła­niach wzię­li udział kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci ruchu dro­go­we­go.

- Mun­du­ro­wi szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­li na takie aspek­ty tech­nicz­ne pojaz­dów jak nad­mier­ne zady­mie­nie, nie­spraw­ne ukła­dy wyde­cho­we czy wycie­ki pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych — infor­mu­je sierż. Doro­ta Bagrow­ska z kędzie­rzyń­skiej poli­cji.

Z pośród 78 skon­tro­lo­wa­nych pojaz­dów w 3 przy­pad­kach poli­cjan­ci zatrzy­ma­li dowo­dy reje­stra­cyj­ne.

Celem akcji było wyeli­mi­no­wa­nie z ruchu dro­go­we­go pojaz­dów naru­sza­ją­cych wyma­ga­nia ochro­ny śro­do­wi­ska. Kie­row­cy, któ­rych pojaz­dy nie speł­nia­ją wymo­gów okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa muszą się liczyć z utra­tą dowo­du reje­stra­cyj­ne­go, któ­ry zosta­nie zwró­co­ny dopie­ro po usu­nię­ciu uster­ki.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting