Kędzierzyńscy policjanci przelali krew w dobrej sprawie

Zor­ga­ni­zo­wa­li zbiór­kę na któ­rą aktyw­nie odpo­wie­dzia­ło kil­ka­na­ście osób.

Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci nie tyl­ko strze­gą bez­pie­czeń­stwa i porząd­ku, ale rów­nież chęt­nie anga­żu­ją się w akcje cha­ry­ta­tyw­ne. W nie­dzie­lę (19 wrze­śnia) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy hali Man­hat­tan hono­ro­wo odda­wa­li krew. Zbiór­kę zor­ga­ni­zo­wał Klub HDK PCK “Kro­pel­ka Krwi” dzia­ła­ją­cy przy IPA Kędzie­rzyn-Koź­le.

- Poli­cjan­ci dosko­na­le zda­ją sobie spra­wę z tego, jak waż­na jest krew. Nie­raz są świad­ka­mi tra­gicz­nych wypad­ków, z któ­rych do szpi­ta­la prze­wo­zi się ran­nych wprost na stół ope­ra­cyj­ny. Krew jest nie­zbęd­na w wie­lu sytu­acjach na przy­kład dla poszko­do­wa­nych w wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych, przy ope­ra­cjach, a tak­że prze­szcze­pach narzą­dów — pod­kre­śla kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W zbiór­ce oprócz funk­cjo­na­riu­szy wzię­li tak­że udział miesz­kań­cy. Łącz­nie zabra­no ponad 5 litrów krwi. Na wszyst­kich krwio­daw­ców cze­ka­ły przy­go­to­wa­ne przez „HDK PCK “Kro­pel­ka Krwi” nie­spo­dzian­ki. Kolej­ną zbiór­kę krwi zapla­no­wa­no na 9 paź­dzier­ni­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting