Kędzierzynianie upamiętnili Powstańców Śląskich

Samo­rzą­dow­cy, przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i miesz­kań­cy odda­li hołd boha­te­rom powstań sprzed stu laty.

W ponie­dzia­łek po raz pierw­szy obcho­dzo­no Naro­do­wy Dzień Powstań Ślą­skich. Samo­rzą­dow­cy, przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i miesz­kań­cy odda­li hołd boha­te­rom powstań sprzed stu laty. Kwia­ty zło­żo­no mię­dzy inny­mi pod pomni­kiem na osie­dlu Pogo­rze­lec.

- Z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Powstań Ślą­skich przed­sta­wi­cie­le struk­tu­ry Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go zło­ży­li dziś kwia­ty pod pomni­kiem Powstań­ców ślą­skich w Kędzie­rzy­nie -Koź­lu.

Zwy­cię­skie III Powsta­nie Ślą­skie dopro­wa­dzi­ło do korzyst­ne­go dla Pol­ski podzia­łu regio­nu, któ­ry był obiek­tem rywa­li­za­cji Nie­miec i odro­dzo­nej Rzecz­po­spo­li­tej — prze­ka­za­ła Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz, peł­no­moc­nik PiS w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Z kolei przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le odwie­dzi­li mogi­ły Powstań­ców Ślą­skich na cmen­ta­rzu komu­nal­nym Kuź­nicz­ka. — Była z nami dele­ga­cja ze Świa­to­we­go Związ­ku Żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej koło Kędzie­rzyn-Koż­le — zazna­czy­li człon­ko­wie SPKK.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting