Kędzierzynianie kwestują na cmentarzach. Będą odnawiać groby żołnierzy

Człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le i jego sym­pa­ty­cy zbie­ra­ją dat­ki na reno­wa­cję nagrob­ków pol­skich żoł­nie­rzy pocho­wa­nych na tere­nie powia­tu.

To już tra­dy­cja. Od kil­ku lat człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w oko­li­cach dnia Wszyst­kich Świę­tych kwe­stu­ją na miej­skich nekro­po­liach. Wcze­śniej zbie­ra­li dat­ki na poszu­ki­wa­nia, eks­hu­ma­cje i iden­ty­fi­ka­cje żoł­nie­rzy pol­skie­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go. Teraz orga­ni­zu­ją zbiór­kę na odno­wie­nie nagrob­ków pol­skich żoł­nie­rzy wie­lu for­ma­cji, któ­rzy spo­czy­wa­ją na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

- Mamy tutaj gro­by powstań­ców ślą­skich, powstań­ców war­szaw­skich, żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej czy zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość — mówi Piotr Nie­wa­dzisz, wice­pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia.

Część nagrob­ków zosta­nie odno­wio­na, doty­czy to naj­star­szych mogił albo nie­co zanie­dba­nych (np. ze wzglę­du na brak bli­skiej rodzi­ny, któ­ra mogła­by się nimi opie­ko­wać). Przed 1 listo­pa­da człon­ko­wie SPKK wysprzą­ta­li tak­że kil­ka­dzie­siąt nagrob­ków żoł­nie­rzy i zawie­si­li na nich bia­ło-czer­wo­ne szar­fy.

 Zbiór­ka trwa od sobo­ty 30 paź­dzier­ni­ka o potrwa do wie­czo­ra 1 listo­pa­da. Kwe­stu­ją­cych moż­na spo­tkać przy wej­ściach na cmen­ta­rze: Kuź­nicz­ka, Koź­le i Kłod­ni­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting