Kędzierzynianie kwestowali na miejskich cmentarzach (GALERIA)

Zbie­ra­li pie­nią­dze na reno­wa­cję gro­bów pol­skich żoł­nie­rzy pocho­wa­nych na naszych nekro­po­liach. Zain­te­re­so­wa­nie zbiór­ką było bar­dzo duże.

Kwe­stę zor­ga­ni­zo­wa­li człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Od 8.00 rano do zmro­ku moż­na było ich spo­tkać na cmen­ta­rzach w Kędzie­rzy­nie, Kłod­ni­cy oraz Koź­lu. Miesz­kań­cy chęt­nie bra­li udział w zbiór­ce.

- Widu­ję tych mło­dych ludzi co roku z pusz­ka­mi. Robią kawał dobrej robo­ty, bo dba­ją o miej­sca pochów­ku pol­skich żoł­nie­rzy — mówi Andrzej Zimow­ski, miesz­ka­niec osie­dla Pia­stów.

Człon­ko­wie SPKK potwier­dza­ją, że zain­te­re­so­wa­nie tego­rocz­ną akcją było bar­dzo duże.

- Tra­dy­cyj­nie hoj­ni byli star­si ludzie, któ­rzy zawsze wspie­ra­ją wszyst­kie takie kwe­sty — pod­kre­śla Mar­ta Kościu­kie­wicz, sekre­tarz sto­wa­rzy­sze­nia. — Ale do puszek bar­dzo chęt­nie wrzu­ca­li tak­że mło­dzi ludzie. Wie­lu z nich zatrzy­ma­ło się na chwi­lę, by poroz­ma­wiać o histo­rii, pol­skich boha­te­rach.

Wolon­ta­riu­szom nie prze­szka­dza­ła zim­na pogo­da.

- Cie­szy­my się, ze może­my wziąć udział w szczyt­nej akcji i wes­przeć pol­skich boha­te­rów. To nasz obo­wią­zek wobec nich — zazna­cza Bar­tło­miej Łyska­niuk, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia i jeden z wolon­ta­riu­szy.

W poprzed­nich latach SPKK zbie­ra­ło pie­nią­dze na eks­hu­ma­cje i iden­ty­fi­ka­cje żoł­nie­rzy pol­skie­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go w całej Pol­sce. W tym roku dat­ki prze­zna­czo­ne zosta­ną na odre­stau­ro­wa­nie nagrob­ków boha­te­rów wal­czą­cych o nie­pod­le­głość Pol­ski i Powstań­ców Ślą­skich pocho­wa­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wyni­ki zbiór­ki być może pozna­my jesz­cze w pią­tek wie­czo­rem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting