Kędzierzynianie grzeją już taniej

Rachun­ki za luty powin­ny być niż­sze śred­nio o pięć pro­cent.

Miej­ski Zakład Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu prze­sy­ła już cie­pło do domów według zmie­nio­nych taryf. MZEC nowe tabe­le cen wpro­wa­dził w związ­ku z cza­so­wym obni­że­niem staw­ki podat­ku VAT.

- W ramach Tar­czy Anty­in­fla­cyj­nej w okre­sie od 1 lute­go do 31 lip­ca 2022 roku jego wyso­kość na sprze­daż ener­gii ciepl­nej zosta­ła zmniej­szo­na do 5 proc. — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Aktu­al­ne ceny i staw­ki opłat uwzględ­nio­ne zosta­ną przez miej­ską spół­kę w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.

Przy­po­mnij­my, uchwa­lo­na przez Sejm 13 stycz­nia 2022 r. Tar­cza Anty­in­fla­cyj­na 2.0. prze­wi­du­je cza­so­wą obniż­kę sta­wek podat­ku VAT na nie­któ­re towa­ry. To pali­wa, auto­gaz, cie­pło i ener­gia elek­trycz­na. Ponad­to wpro­wa­dzi ona zero­wy VAT na żyw­ność, gaz ziem­ny oraz nawo­zy i inne wybra­ne środ­ki wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­duk­cji rol­ni­czej. Obniż­ki będą obo­wią­zy­wać od 1 lute­go 2022 r. na okres sze­ściu mie­się­cy, tj. do koń­ca lip­ca 2022 r.

Fot. wire­stock — pl.freepik.com

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting