Kędzierzynianie dbają o groby polskich bohaterów. Będą kwestować 1 listopada

W week­end upo­rząd­ko­wa­li mogi­ły żoł­nie­rzy wal­czą­cych o pol­ską nie­pod­le­głość. 1 listo­pa­da będą kwe­sto­wać na odno­wie­nie naj­star­szych gro­bów.

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le od kil­ku lat, w oko­li­cach dnia Wszyst­kich Świę­tych, poja­wia­ją się przy miej­skich nekro­po­liach gdzie prze­pro­wa­dza­ją kwe­sty. Naj­pierw zbie­ra­li pie­nią­dze na poszu­ki­wa­nia i eks­hu­ma­cje bez­i­mien­nych żoł­nie­rzy pol­skie­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go. Teraz orga­ni­zu­ją zbiór­ki na odno­wie­nie nagrob­ków pol­skich boha­te­rów.

- W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pocho­wa­ni są nie tyl­ko Powstań­cy Ślą­scy, ale rów­nież Powstań­cy War­szaw­scy i wie­lu innych pol­skich boha­te­rów wal­czą­cych o nie­pod­le­głość nasze­go kra­ju — pod­kre­śla Piotr Nie­wa­dzisz, wice­pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le i pre­zes klu­bu spor­to­we­go Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le.

W minio­ną sobo­tę upo­rząd­ko­wa­li już ist­nie­ją­ce mogi­ły. Te, któ­re tego wyma­ga­ły, zosta­ły wysprzą­ta­ne i umy­te. Na wszyst­kich zawie­szo­no tak­że bia­ło-czer­wo­ne szar­fy. Udział w tej ini­cja­ty­wie wzię­li człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le, ucznio­wie koziel­skiej “Żeglu­gi”, PSP nr 15 oraz wier­ni z para­fii św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Koź­lu. W sumie upo­rząd­ko­wa­no ponad 80 mogił.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting