Kędzierzyn-Koźle zaczyna walkę o miano rowerowej stolicy polski

Od 1 czerw­ca nasze rowe­ro­we podró­że mogą pro­mo­wać mia­sto. Wystar­czy do tego apli­ka­cja i chę­ci do jaz­dy.

Kędzie­rzyn-Koź­le od lat nazy­wa­ny jest siat­kar­ską sto­li­cą Pol­ski. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby był tak­że rowe­ro­wą. We wto­rek nasze mia­sto roz­po­czy­na rywa­li­za­cję o puchar Rowe­ro­wej Sto­li­cy Pol­ski! Akcja potrwa przez cały mie­siąc. Wyzwa­nie pod­jął rów­nież Kędzie­rzyn-Koź­le, a na miesz­kań­ców, któ­rzy prze­ja­dą na dwóch kół­kach naj­wię­cej kilo­me­trów cze­ka­ją nagro­dy. Do suk­ce­su może przy­czy­nić się każ­dy.

Po uru­cho­mie­niu apli­ka­cji (moż­na ją zna­leźć wpi­su­jąc fra­zę Puchar Rowe­ro­wej Sto­li­cy Pol­ski) wystar­czy wyko­rzy­stać każ­dą naszą wyciecz­kę rowe­ro­wą do nabi­ja­nia punk­tów na kon­to Kędzie­rzy­na. W zaba­wie bie­rze udział ponad 50 miast i wszyst­kie mają rów­ne szan­se – nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści, ponie­waż łącz­na licz­ba prze­je­cha­nych kilo­me­trów jest dzie­lo­na przez licz­bę miesz­kań­ców. W ubie­głym roku zwy­cię­ży­ła Nowa Sól.

Poza głów­nym pucha­rem dla zwy­cięz­cy całej rywa­li­za­cji prze­wi­dzia­no tak­że 5 mniej­szych tro­fe­ów, któ­re otrzy­ma­ją naj­lep­sze mia­sta w 5 kate­go­riach: do 50 tys. miesz­kań­ców, do 65 tysię­cy miesz­kań­ców, do 100 tysię­cy miesz­kań­ców, do 200 tysię­cy miesz­kań­ców i powy­żej 200 tys. miesz­kań­ców. Ponad­to do 3 naj­lep­szych miast w kate­go­rii ogól­nej tra­fią samo­ob­słu­go­we sta­cje napra­wy rowe­rów.

W rywa­li­za­cji prze­wi­dzia­no tak­że nagro­dy indy­wi­du­al­ne ufun­do­wa­ne przez spon­so­ra stra­te­gicz­ne­go rywa­li­za­cji — centrumrowerowe.pl. Są to rowe­ry miej­skie mar­ki Kel­lys za I miej­sce w kate­go­rii open kobiet i męż­czyzn, zapię­cie U-lock ABUS Gra­nit X-Plus oraz Ple­cak ORTLIEB Velo­ci­ty za II miej­sce w kate­go­rii open kobiet i męż­czyzn oraz zestaw lam­pek EYEN Pele­ton oraz Kurt­ka EYEN Vern za III miej­sce w kate­go­rii open kobiet i męż­czyzn. Na uczest­ni­ków cze­ka­ją tak­że dodat­ko­we upo­min­ki w posta­ci zesta­wów kosme­ty­ków ufun­do­wa­ne przez mar­kę Fale­Lo­ki­Ko­ki. Coś spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­no rów­nież dla naj­bar­dziej aktyw­nych rowe­rzy­stów powy­żej 60 roku życia. Senior i senior­ka z naj­lep­szym wyni­kiem w kra­ju otrzy­ma­ją podwój­ne zapro­sze­nia na week­end w Byd­gosz­czy (hotel w cen­trum mia­sta ze śnia­da­nia­mi).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting