Kędzierzyn-Koźle uczcił żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. VIDEO

Kil­ka­set osób wzię­ło udział w Naro­do­wym Dniu Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. Byli poli­ty­cy pra­wi­cy, a tak­że libe­ra­ło­wie. Wszy­scy wspól­nie odda­li cześć pol­skim boha­te­rom.

Kędzie­rzyn-Koź­le jest jed­nym z tych opol­skich miast, gdzie obcho­dy tego świę­ta są naj­bar­dziej oka­za­łe. Roz­po­czę­ły się mszą świę­tą w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta. W mszy uczest­ni­czy­li zarów­no poli­ty­cy pra­wi­cy jak i dzia­ła­cze libe­ral­nej Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej czy Nowo­cze­snej. Był sena­tor Benia­min Gody­la z Nowo­cze­snej, sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj, wice­sta­ro­sta Józef Gisman z Mniej­szo­ści Nie­miec­kiej, koor­dy­na­tor­ka kam­pa­nii Andrze­ja Dudy Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz czy były sena­tor Grze­gorz Pecz­kis. Wszy­scy wspól­nie odda­li cześć pol­skim boha­te­rom.

Pod­czas mszy ks. Adam Gro­ma­da pytał wier­nych, ile z tego, o co wal­czy­li żoł­nie­rze pol­skie­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go, zosta­ło w nas dzi­siaj. Pouczał, że war­to­ści, któ­re repre­zen­to­wa­li są uni­wer­sal­ne.

Pod kościo­łem ufor­mo­wał się pochód, któ­ry prze­ma­sze­ro­wał pod tabli­cę poświę­co­ną człon­kom koziel­skiej gru­py zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość. To wła­śnie tutaj mie­ści­ła się przed laty sie­dzi­ba Powia­to­we­go Urzę­du Bez­pie­czeń­stwa, gdzie tor­tu­ro­wa­no i wię­zio­no żoł­nie­rzy WiN.

Kwia­ty zło­ży­li przed­sta­wi­cie­le sta­ro­stwa, urzę­du mia­sta, służb mun­du­ro­wych, kom­ba­tan­ci oraz przed­sta­wi­cie­le lokal­nych śro­do­wisk patrio­tycz­nych. Tra­dy­cyj­nie pod­czas uro­czy­sto­ści poja­wi­ły się fla­ry świetl­ne, któ­re odpa­li­li kibi­ce Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le. Orkie­stra Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej ode­gra­ła hymn pań­stwo­wy.

Ini­cja­ty­wę usta­wo­daw­czą w zakre­sie uchwa­le­nia Naro­do­we­go Świę­ta Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych pod­jął w 2010 roku pre­zy­dent Lech Kaczyń­ski. Po śmier­ci pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­trzy­mał pro­jekt. Usta­wę w gło­so­wa­niu popar­ły nie­mal jed­no­gło­śnie wszyst­kie par­la­men­tar­ne klu­by posel­skie.


Autor foto i video: Piotr Nie­wa­dzisz

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting