Kędzierzyn-Koźle uczci pamięć warszawskich powstańców

1 sierp­nia w mie­ście zawy­ją syre­ny. Miesz­kań­cy zbio­rą się tak­że na Ron­dzie Pilec­kie­go.

Jak poin­for­mo­wał Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu, w czwar­tek o godz. 17.00 w mia­stach nasze­go regio­nu zosta­ną uru­cho­mio­ne syre­ny alar­mo­we dla upa­mięt­nie­nia 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Będzie moż­na je usły­szeć tak­że w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Tra­dy­cyj­nie miesz­kań­cy zbio­rą się rów­nież na Ron­dzie Pilec­kie­go, gdzie zatrzy­ma­ją się rów­no o godzi­nie 17.00 by oddać w ten spo­sób hołd war­szaw­skim boha­te­rom. To ini­cja­ty­wa sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Praw­do­po­dob­nie odpa­lo­ne zosta­ną race, podob­nie jak ma to miej­sce co roku w War­sza­wie.

Powsta­nie war­szaw­skie to zbroj­ne wystą­pie­nie Armii Kra­jo­wej prze­ciw­ko oku­pu­ją­cym War­sza­wę woj­skom nie­miec­kim w trak­cie II woj­ny świa­to­wej. Począ­tek akcji, któ­ra roz­po­czę­ła się 1 sierp­nia 1944 roku nazy­wa­ne jest godzi­ną „W”.

Mili­tar­nie wymie­rzo­ne było prze­ciw­ko Niem­com, poli­tycz­ne prze­ciw­ko ZSRR. Wszyst­ko po to, żeby zatrzy­mać pochód Armii Czer­wo­nej i osta­tecz­nej sowie­ty­za­cji Pol­ski poprzez popra­wę mię­dzy­na­ro­do­wej sytu­acji legal­ne­go rzą­du RP.

W trak­cie dwu­mie­sięcz­nych walk zgi­nę­ło od 150 tys. do 200 tys. cywil­nych miesz­kań­ców sto­li­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting