Kędzierzyn-Koźle stolicą biegową Opolszczyzny

Bieg Kozioł­ków otwo­rzył tego­rocz­ne Grand Prix mia­sta.

Uli­ce koziel­skiej sta­rów­ki sta­ły się miej­scem rywa­li­za­cji bli­sko pół tysią­ca bie­ga­czy z Opolsz­czy­zny i sąsied­nie­go woje­wódz­twa ślą­skie­go. W sobo­tę odbył się u nas Bieg Kozioł­ków 2021, któ­ry otwo­rzył serię zawo­dów zali­cza­nych do Grand Prix Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Na star­cie głów­ne­go bie­gu na 10km sta­wi­ło się ponad 300 zawod­ni­ków. Zwy­cię­żył Mate­usz Mrów­ka z cza­sem 31 minut. Dru­gi był Prze­my­sław Cha­tys z Kędzie­rzy­na-Koź­la, a trze­ci Ela­sri Abder­ra­him. Na dystan­sie 5 km o meda­le wal­czy­ło ponad 100 zawod­ni­ków. Wygrał Seba­stian Mar­col z Gaszo­wic, przed Rober­tem Ant­cza­kiem i Mar­ci­nem Grze­go­rzy­cą. Zawo­dy roze­gra­no tak­że w kate­go­rii dzie­ci i mło­dzie­ży.

26 czerw­ca odbę­dzie się bieg leśny Gru­ba Dycha na Dąbro­wie. 19 wrze­śnia miło­śni­cy bie­ga­nia wezmą udział w kolej­nej edy­cji Gaz Sys­te­mu na Piąt­kę, a 10 paź­dzier­ni­ka będzie oka­zja do spró­bo­wa­nia swo­ich sił w pół­ma­ra­to­nie leśnym. 23 paź­dzier­ni­ka zor­ga­ni­zo­wa­ny będzie mini mara­ton Man­ha­tan (4 km), zaś dzień póź­niej XIX Mara­ton Odrzań­ski. Cykl imprez zakoń­czy 5 grud­nia Bieg Miko­łaj­ko­wy na 10km.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting