Kędzierzyn-Koźle pomaga Ukrainie

Do Kędzie­rzy­na-Koź­la dotar­li pierw­si uchodź­cy z Ukra­iny. Wła­dze mia­sta, sta­ro­stwa i gmin z powia­tu usta­li­ły plan dzia­ła­nia na naszym tere­nie. Powo­ła­ni zosta­li koor­dy­na­to­rzy, wyzna­czo­no miej­sce zbiór­ki darów oraz przed­sta­wio­no for­my nie­sie­nia pomo­cy.

1. Koor­dy­na­to­rzy

Na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go uru­cho­mio­no punk­ty zakwa­te­ro­wa­nia kry­zy­so­we­go dla uchodź­ców, któ­rzy nie mają gdzie się zatrzy­mać. Takie oso­by powin­ny kon­tak­to­wać się z koor­dy­na­to­rem akcji pomo­co­wej. Sta­ro­stwo będzie rów­nież pod­pi­sy­wa­ło umo­wy z przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy mogą świad­czyć usłu­gi noc­le­go­we. Cho­dzi o wła­ści­cie­li kwa­ter, hote­li, pen­sjo­na­tów, zajaz­dów i obiek­tów, któ­re są w sta­nie zapew­nić tak­że wyży­wie­nie.

Koor­dy­na­to­rem akcji pomo­co­wej na tere­nie całe­go powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go jest Patry­cja Palt.
Numer tele­fo­nu: 534 781 319

Koor­dy­na­to­rem akcji pomo­co­wej ze stro­ny gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le jest zastęp­ca pre­zy­den­ta Woj­ciech Jagieł­ło.
Numer tele­fo­nu: 506 482 721

2. Punkt Zbiór­ki

Ofi­cjal­ny punkt zbiór­ki w naszym mie­ście dzia­ła na koziel­skiej przy­sta­ni “Szkwał”. Z tego miej­sca dary będą prze­ka­zy­wa­ne­go do głów­ne­go, woje­wódz­kie­go maga­zy­nu w Krap­ko­wi­cach i dalej na gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską. Część z zebra­nych rze­czy zosta­nie prze­ka­za­nych potrze­bu­ją­cym rodzi­nom, któ­re tra­fi­ły do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Listę naj­po­trzeb­niej­szych obec­nie rze­czy moż­na zna­leźć poni­żej w załącz­ni­ku.

Numer tele­fo­nu do ofi­cjal­ne­go punk­tu zbiór­ki na przy­sta­ni “Szkwał”: 606 322 394

3. Oświad­cze­nie dla uchodź­ców

Opol­ski Urząd Woje­wódz­ki infor­mu­je, że uchodź­cy prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę powin­ni posia­dać przy sobie jeden z doku­men­tów:
 — pasz­port ze stem­plem, potwier­dza­ją­cym prze­kro­cze­nie gra­ni­cy;
 — zaświad­cze­nie Stra­ży Gra­nicz­nej o prze­kro­cze­niu gra­ni­cy;
 — w przy­pad­ku bra­ku wyżej wymie­nio­nych doku­men­tów nale­ży wypeł­nić oświad­cze­nie o prze­kro­cze­niu gra­ni­cy RP (moż­na pobrać TUTAJ).

Wszy­scy uchodź­cy są upraw­nie­ni do korzy­sta­nia z bez­płat­nej opie­ki zdro­wot­nej w ośrod­kach, któ­re mają pod­pi­sa­ne kon­trak­ty z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia.

4. Tłu­macz języ­ka ukra­iń­skie­go

W razie pro­ble­mów komu­ni­ka­cyj­nych sta­ro­stwo powia­to­we dys­po­nu­je kon­tak­tem do tłu­ma­cza języ­ka ukra­iń­skie­go.

5. Pomoc finan­so­wa

Dla miesz­kań­ców, któ­rzy chcą finan­so­wo wes­przeć akcję pomo­cy uchodź­com z Ukra­iny wkrót­ce zosta­nie uru­cho­mio­ny numer ban­ko­wy do kie­ro­wa­nia wpłat. Zebra­ne pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie osób, któ­re tra­fią do nasze­go mia­sta. Szcze­gó­ły nie­ba­wem.

6. Wię­cej infor­ma­cji

War­to zaj­rzeć rów­nież na rzą­do­wy por­tal #Poma­ga­mU­kra­inie. Opu­bli­ko­wa­ne tam zosta­ły wia­do­mo­ści, zarów­no dla osób potrze­bu­ją­cych, jak i ofe­ru­ją­cych pomoc: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Do pobra­nia:

Lista naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting