Kędzierzyn-Koźle: Coraz mniej nas się rodzi, coraz więcej umiera | 7DNI Kędzierzyn-Koźle: Coraz mniej nas się rodzi, coraz więcej umiera - 7DNI

Kędzierzyn-Koźle: Coraz mniej nas się rodzi, coraz więcej umiera

W minio­nym roku na świat przy­szło tyl­ko 414 miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zmar­ło z kolei 901. Tak fatal­nych sta­ty­styk nie było u nas od bar­dzo daw­na.

Demo­gra­fia Kędzie­rzy­na-Koź­la od daw­na jest jed­nym z głów­nych pro­ble­mów nasze­go mia­sta. Miesz­kań­ców uby­wa, głów­nie dla­te­go, że mniej się rodzi dzie­ci niż umie­ra senio­rów. W 2020 roku przy­szło na świat 414 mło­dych miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. W tym cza­sie zmar­ło 901.

To dużo gor­sze sta­ty­sty­ki niż w 2019 roku, kie­dy licz­by te kształ­to­wa­ły się kolej­no: 437 uro­dzeń i 650 zgo­nów. Na koniec 2019 roku na pobyt sta­ły w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zamel­do­wa­nych było 55 750 osób. W porów­na­niu do roku 2018 licz­ba miesz­kań­ców mia­sta skur­czy­ła się o 728 osób. Na szcze­gó­ło­we dane dane doty­czą­ce licz­by osób zamel­do­wa­nych na koniec 2020 roku trze­ba jesz­cze pocze­kać.

W 2020 r. ZUS na Opolsz­czyź­nie wypła­cił 11,1 tys. zasił­ków pogrze­bo­wych. To wię­cej niż w 2019 r., gdy do ZUS w regio­nie wpły­nę­ło nie­ca­łe 9,5 tys. wnio­sków o zwrot kosz­tów zwią­za­nych z pogrze­bem. Rekor­do­we licz­by w spra­wie wnio­sków o to świad­cze­nie, opol­ski ZUS zano­to­wał w ostat­nich dwóch mie­sią­cach 2020 roku.

- W listo­pa­dzie i grud­niu ubie­głe­go roku wypła­ci­li­śmy w regio­nie 2879 zasił­ków pogrze­bo­wych czy­li o 89 pro­cent wię­cej niż w tych samych mie­sią­cach 2019 roku, gdy roz­pa­trzy­li­śmy 1518 takich spraw. Ten­den­cję wzro­sto­wą obser­wo­wa­li­śmy już wcze­sną jesie­nią. Już paź­dzier­nik i listo­pad wska­zy­wa­ły na kil­ku­pro­cen­to­wy wzrost w sto­sun­ku do tego same­go cza­su w 2019 roku. Jed­nak ostat­nie tygo­dnie minio­ne­go roku były pod wzglę­dem wypła­co­nych zasił­ków pogrze­bo­wych ponad­prze­cięt­ne — Seba­stian Szczu­rek, regio­nal­ny rzecz­nik pra­so­wy ZUS w woje­wódz­twie opol­skim.

W ślad za więk­szą ilo­ścią wnio­sków o zwrot kosz­tów zwią­za­nych z pogrze­bem, w 2020 r. opol­ski ZUS wydał na to świad­cze­nie wię­cej niż w 2019 r., tj. 44,4 mln zł w 2020 r. i pra­wie 38 mln zł w 2019 r. Tyl­ko w listo­pa­dzie i grud­niu 2020 r., na zasił­ki pogrze­bo­we ZUS w Opo­lu prze­zna­czył 11,5 mln zł i było to o 5,4 mln zł wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2019 r.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting