Kędzierzyn dostanie ponad 2 mln zł z Unii na tereny zielone

Pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na tzw. ochro­nę bio­róż­no­rod­no­ści.

Ochro­na bio­róż­no­rod­no­ści to inny­mi sło­wy dzia­ła­nia na rzecz popra­wy jako­ści lokal­ne­go śro­do­wi­ska, pod­trzy­ma­nia ist­nie­nia gatun­ków roślin­nych i zwie­rzę­cych, itd. Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu prze­zna­czy na ten cel 16 milio­nów zło­tych.

Dzie­więć pod­mio­tów otrzy­ma w sumie 15 milio­nów 994 tysią­ce zło­tych na pro­jek­ty, zwią­za­ne z ochro­ną bio­róż­no­rod­no­ści. Prze­zna­czo­ne zosta­ną mię­dzy na edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną w całym regio­nie i tere­ny zie­lo­ne. Pie­nią­dze tra­fią m.in. do gmin Kędzie­rzyn-Koź­le, Ole­sno, Nysa, Gogo­lin, Popie­lów, Lewin Brze­ski i Opo­le. Kędzie­rzyn-Koź­le otrzy­ma na ten cel 2,1 milio­na zło­tych. Wnio­sek koziel­skie­go magi­stra­tu był jed­nym z naj­le­piej oce­nio­nych.

– Sło­wo bio­róż­no­rod­ność jesz­cze czte­ry lata temu para­li­żo­wa­ło, a teraz widzi­my, że wokół nas jest coraz wię­cej odno­wio­nych par­ków i sta­wów, przejść dla zwie­rząt, miejsc edu­ka­cji przy­rod­ni­czej. To tak­że nowe drze­wa i rośli­ny oraz pro­gra­my edu­ka­cyj­ne. To wszyst­ko poma­ga w pod­wyż­sze­niu walo­rów przy­rod­ni­czych nasze­go oto­cze­nia – mówi mar­sza­łek Andrzej Buła. – To cie­szy, bo dzię­ki tym pro­jek­tom nie tyl­ko zmie­nia się prze­strzeń wokół, ale żyje­my coraz bar­dziej świa­do­mi zna­cze­nia przy­ro­dy na co dzień.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting