Kayah wystąpi na urodzinach Kędzierzyna-Koźla

Gwiaz­da da kon­cert w hali Azo­ty 20 paź­dzier­ni­ka.

Tego dnia Kędzie­rzyn-Koź­le będzie świę­to­wał 44. rocz­ni­cę powsta­nia mia­sta. Wstęp na ten nie­zwy­kły kon­cert będzie moż­li­wy dzię­ki bez­płat­nym wej­ściów­kom.

Dar­mo­we bile­ty moż­na odbie­rać od 7 paź­dzier­ni­ka w kan­ce­la­rii Urzę­du Mia­sta, kasach kin „Che­mik” i „Twier­dza” oraz wszyst­kich pla­ców­kach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej.

Naj­więk­szych prze­bo­jów Kay­ah będzie­my mogli wysłu­chać dzię­ki wspar­ciu spon­so­rów: Maxi­mus Bro­ker Sp. z o.o. (www.maximus-broker.pl) i Ope­ra­tor Gazo­cią­gów Prze­sy­ło­wych GAZ-SYSTEM S.A. (www.gaz-system.pl).

Kay­ah to jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i doce­nia­nych arty­stek na pol­skiej sce­nie muzycz­nej. Wszech­stron­na muzycz­nie artyst­ka, naj­czę­ściej poru­sza­ją­ca się w kli­ma­tach folk, pop, soul i jazz. Autor­ka wie­lu prze­bo­jów jak “Za póź­no”, „Super­men­ka“, „Na języ­kach“, „Testo­ste­ron“, „Pra­wy do lewe­go“, „Śpij Kocha­nie Śpij”, czy świą­tecz­ny „Ding Dong”. Obec­na na sce­nie muzycz­nej już od ponad 25 lat. Swój pierw­szy autor­ski album – “Kamień” wyda­ła w 1995 roku. Pły­ta został świet­nie przy­ję­ta przez kry­ty­ków i całą bran­żę muzycz­ną, a sama artyst­ka od razu zyska­ła rze­szę wier­nych fanów.

Od tego cza­su, Kay­ah wyda­ła 10 albu­mów pre­zen­tu­ją­cych jej fascy­na­cje muzy­ką fol­ko­wą (”Kay­ah i Bre­go­vić”, “Trans­orien­tal Orche­stra), klu­bo­wą (“Zebra”, “Jaka­Ja­Kay­ah”, “Ste­reo typ”), soulo­wą i jaz­zo­wą (“Kamień”, “Ska­ła”), a nawet kla­sycz­ną (“Kay­ah & Roy­al Quar­tet”). W jej dorob­ku zna­la­zła się rów­nież pły­ta z cyklu “MTV Unplug­ged”, do któ­rej nagra­nia Kay­ah zosta­ła zapro­szo­na jako pierw­sza artyst­ka z Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting