Karol Kania zginął w katastrofie śmigłowca | 7DNI Karol Kania zginął w katastrofie śmigłowca - 7DNI

Karol Kania zginął w katastrofie śmigłowca

Zwią­za­ny z gmi­ną Paw­ło­wicz­ki przed­się­bior­ca jest jed­ną z dwóch ofiar tra­gicz­ne­go wypad­ku, do któ­re­go doszło w nocy z ponie­dział­ku na wto­rek w oko­li­cach Psz­czy­ny.

80-let­ni Karol Kania to twór­ca potęż­nej fir­my, jed­ne­go z naj­więk­szych pro­du­cen­tów pod­ło­ży do pie­cza­rek w Euro­pie.

Biz­nes­men był jed­ną z czte­rech osób, któ­re prze­by­wa­ły na pokła­dzie śmi­głow­ca Bell 429. Maszy­na roz­bi­ła się w nocy w lesie nie­da­le­ko Psz­czy­ny. W sumie zgi­nę­ły dwie oso­by, w tym Karol Kania, a dwie zosta­ły ran­ne.

Służ­by ratun­ko­we mia­ły duże pro­ble­my w dotar­ciu do miej­sca wypad­ku. To leśny, pod­mo­kły teren, dodat­ko­wo na miej­scu była spo­ra mgła. To wła­śnie ona mogła przy­czy­nić się do wypad­ku.

Zakład pro­duk­cyj­ny Karo­la Kani powstał w Paw­ło­wicz­kach w 1994 roku. Przed­się­bior­ca był moc­no zwią­za­ny z naszym powia­tem, był tak­że jed­nym z więk­szych pra­co­daw­ców. W sumie jego fir­ma zatrud­nia oko­ło 500 osób, w tym część w Paw­ło­wicz­kach

Karol Kania swe­go cza­su był w set­ce naj­bo­gat­szych osób w Pol­sce, jego mają­tek sza­co­wa­no na bli­sko pół miliar­da zło­tych.

fot. ilu­stra­cyj­ne: Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting