Kamil Bortniczuk został ministrem sportu

Pocho­dzą­cy z Opolsz­czy­zny poli­tyk sta­nął na cze­le resor­tu po nomi­na­cji przez pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudę.

Kamil Bort­ni­czuk został nowym mini­strem spor­tu, o czym jako pierw­szy, już dwa tygo­dnie temu, poin­for­mo­wał pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyń­ski. Resort, któ­ry pokie­ru­je poseł PiS, zosta­nie wydzie­lo­ny z resor­tu kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go i spor­tu.

Jako samo­rzą­do­wiec przez dwie kaden­cje był rad­nym miej­skim w Głu­cho­ła­zach, skąd pocho­dzi. Pra­co­wał tak­że w Opol­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim, gdzie peł­nił funk­cję zastęp­cy dyrek­to­ra depar­ta­men­tu infra­struk­tu­ry, odpo­wie­dzial­ne­go m.in. za wydział fun­du­szy euro­pej­skich. Był rów­nież peł­no­moc­ni­kiem woje­wo­dy opol­skie­go ds. gospo­dar­ki i biz­ne­su.
Jako czło­nek zespo­łu dorad­ców Pre­mier Beaty Szy­dło, odpo­wia­dał za spra­wy zwią­za­ne z fun­du­sza­mi euro­pej­ski­mi. Był tak­że dyrek­to­rem biu­ra mini­stra nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go. W latach 2017 – 2018 był człon­kiem zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK SA.

Od listo­pa­da 2018 r. jest posłem na Sejm RP VIII kaden­cji. W wybo­rach par­la­men­tar­nych w 2019 r. uzy­skał man­dat posła IX kaden­cji z ramie­nia par­tii Poro­zu­mie­nie.

W latach 2019 – 2020 peł­nił funk­cję sekre­ta­rza sta­nu w Mini­ster­stwie Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej.

W 2018 r. poli­tyk z Głu­cho­łaz naj­pierw wszedł do rady nad­zor­czej siat­kar­skiej ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le, a następ­nie po wybra­niu Bar­tło­mie­ja Sta­wiar­skie­go bur­mi­strzem Namy­sło­wa, objął po nim man­dat i zajął jego miej­sce w Sej­mie. Po krót­kim cza­sie poli­tyk prze­siadł się do ław rzą­do­wych. W grud­niu 2019 r. Mate­usz Mora­wiec­ki powo­łał go na sta­no­wi­sko wice­mi­ni­stra w resor­cie fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej. W kwiet­niu 2020 r. zło­żył dymi­sję z tego sta­no­wi­ska. Wów­czas popie­rał pomysł Jaro­sła­wa Gowi­na, aby prze­su­nąć o dwa lata wybo­ry pre­zy­denc­kie w związ­ku z pan­de­mią.

Poli­tyk póź­niej ina­czej oce­niał pro­blem wybo­rów koper­to­wych. W cza­sie zaostrza­ją­ce­go się kry­zy­su Kamil Bort­ni­czuk zmie­nił zda­nie i poparł Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go. W lutym 2021 r. wraz z Ada­mem Bie­la­nem w trak­cie wewnątrz­par­tyj­ne­go spo­ru został wyklu­czo­ny z Poro­zu­mie­nia. Poli­tyk zakwe­stio­no­wał pra­wi­dło­wość pod­ję­tej decy­zji. W czerw­cu 2021 r. został jed­nym z lide­rów Par­tii Repu­bli­kań­skiej. Par­ta ta sta­ła się jed­nym z nowych koali­cjan­tów PIS.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting