Już za tydzień Kozielska Scena Debiutów

15 listo­pa­da w DK “Koź­le” roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pio­sen­ki Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej. Potrwa trzy dni.

- Zapra­sza­my na kon­cer­ty kon­kur­so­we w dniu 16.11 o godz. 12.30 i 18.00 — infor­mu­je Piotr Gabrysz, dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Festi­wal “Koziel­ska Sce­na Debiu­tów” ma na celu popu­la­ry­za­cję twór­czo­ści pol­skich arty­stów, kom­po­zy­to­rów oraz auto­rów tek­stów. Trwa trzy dni. Roz­pocz­nie się pró­ba­mi w towa­rzy­stwie orkie­stry festi­wa­lo­wej. Wyko­naw­cy, a będzie ich 25 w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych wyło­nie­ni zosta­li przez radę arty­stycz­ną festi­wa­lu na pod­sta­wie nade­sła­nych nagrań video.

Dru­gie­go dnia odbę­dą się prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we, nato­miast trze­cie­go – kon­cert galo­wy oraz kon­cert zapro­szo­nej gwiaz­dy.

Tego­rocz­ną gwiaz­dą festi­wa­lu a zara­zem juro­rem będzie Beata Przy­by­tek z zespo­łem Walk Away. Przy­by­tek współ­pra­co­wa­ła z naj­wy­bit­niej­szy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi pol­skie­go jaz­zu, taki­mi jak m.in. Jan Pta­szyn Wró­blew­ski, Janusz Muniak, Jaro­sław Śmie­ta­na, Piotr Woj­ta­sik, Ber­nard Mase­li, Woj­ciech Karo­lak czy Jazz Band Ball Orche­stra. W latach 2009 – 2010 bra­ła udział w pro­jek­cie Fun­da­cji Kali­no­we Ser­ce – „Śpie­wa­jąc Jazz” u boku Marian­ny Wró­blew­skiej i Macie­ja Zakościelnego.Koncertuje zarów­no w kra­ju, jak i poza jego gra­ni­ca­mi. Wystą­pi­ła na wie­lu festi­wa­lach, m.in.. Jazz Jam­bo­ree.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting