Już za tydzień czekają nas atrakcje IX Dni Twierdzy Koźle

Nie zabrak­nie akcen­tów mili­tar­nych, sto­isk z ręko­dzie­łem, zna­ko­mi­tym jedze­niem oraz obfi­tej muzycz­nej stra­wy dla ducha.

XI Dni Twier­dzy „Koź­le” przed nami. Odbę­dą się 14 i 15 wrze­śnia 2018 na koziel­skich Bło­niach.

Insce­ni­za­cja bitwy z 1807 roku odbę­dzie się na bło­niach obok Domu Kul­tu­ry „Koź­le” przy ul. Skar­bo­wej. Zno­wu usły­szy­my huk armat i wystrza­ły z kara­bi­nów. Jed­nak to nie jedy­ne atrak­cje tego­rocz­nej edy­cji tej impre­zy.

W pro­gra­mie wyda­rze­nia znaj­du­ją się rów­nież: pokaz ostrza­łu Koź­la przez Odrę, pokaz kawa­le­rii, a tak­że prze­marsz orkiestr dętych. Odbę­dą się tak­że jar­mark ręko­dziel­nic­twa oraz poka­zy i warsz­ta­ty sny­cer­skie, wyro­bu garn­ków z gli­ny, kowal­skie. Na zakoń­cze­nie impre­zy wystą­pią zespo­ły fol­ko­we: Jablun­ko­van­ka i Chwi­la Nie­uwa­gi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting