Już tylko tydzień został do kolejnego festiwalu filmów Publicystyka

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 23– 24 paź­dzier­ni­ka. Zoba­czy­my na nim 55 wyjąt­ko­wych fil­mów.

W tym roku odbę­dzie się już 27. edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mów Nie­za­leż­nych im. Ire­ne­usza Radzia “Publi­cy­sty­ka”. Roz­pocz­nie się 23 paź­dzier­ni­ka i potrwa dwa dni. Do prze­glą­du zgło­szo­no 285 tytu­łów z 37 kra­jów. Po raz pierw­szy na festi­wa­lu tym swo­je fil­my zapre­zen­tu­ją w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie­za­leż­ni twór­cy z Ukra­iny, Bia­ło­ru­si, Fili­pin, Hong Kon­gu, Chin, Male­zji, Korei Połu­dnio­wej i Moł­da­wii. Tra­dy­cyj­nie naj­wię­cej bo aż 68 fil­mów nade­sła­li reali­za­to­rzy z Hisz­pa­nii. Wśród zgło­szo­nych fil­mów było 79. doku­men­tów, 161 fil­mów fabu­lar­nych, 42. ani­ma­cje oraz 3 fil­my eks­pe­ry­men­tal­ne.

Pierw­sze­go dnia festi­wa­lu blo­ki fil­mo­we roz­po­czy­na­ją się już o godzi­nie 8,00 rano. Zapla­no­wa­no tak­że spo­tka­nia z juro­ra­mi festi­wa­lu oraz omó­wie­nie pre­zen­to­wa­nych fil­mów po każ­dym blo­ku kon­kur­so­wym.

W ramach festi­wa­lu odbę­dzie się rów­nież kon­cert Bolew­ski Tubis Duo. Radek Bolew­ski i Maciej Tubis zapro­po­nu­ją połą­cze­nie pio­sen­ki i impro­wi­za­cji, pol­skie tek­sty i nie­zwy­kłą syner­gię, któ­ra zaska­ku­je i przy­cią­ga uwa­gę pod­czas wystę­pów na żywo – o czym prze­ko­na­ła się już publicz­ność w bli­sko 50 mia­stach, któ­re odwie­dzi­li w ramach tra­sy kon­cer­to­wej pro­mu­ją­cej album „Luna­tyk” (pre­mie­ra: 9 mar­ca 2018 roku). -To wła­śnie kon­cer­ty i spo­tka­nia z publicz­no­ścią dają nam naj­wię­cej satys­fak­cji, a słu­cha­cze mówią, że na sce­nie two­rzy­my tyle dźwię­ków, ile musiał­by zagrać kwar­tet — zazna­cza­ją arty­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting