Już ponad 900 kędzierzynian zamkniętych w domach z powodu koronawirusa | 7DNI Już ponad 900 kędzierzynian zamkniętych w domach z powodu koronawirusa - 7DNI

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować daną osobę do wyznaczonego ośrodka.

Już ponad 900 kędzierzynian zamkniętych w domach z powodu koronawirusa

Coraz wię­cej miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic prze­by­wa w izo­la­cji i na obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie. Praw­do­po­dob­nie sane­pid będzie wysy­łał kolej­ne.

Pre­cy­zyj­ne infor­ma­cje o licz­bie osób zaka­żo­nych i skie­ro­wa­nych do izo­la­cji oraz pod­da­nych pod­da­nych kwa­ran­tan­nie poda­je codzien­nie Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tych pierw­szych (czy­li z potwier­dzo­nym zaka­że­niem) jest na dzień 14 paź­dzier­ni­ka 128.

- W kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 699 osób — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W kwa­ran­tan­nie w związ­ku z prze­kro­cze­niem gra­ni­cy prze­by­wa 78 osób. 867 osób obję­tych jest w powie­cie nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

Koniecz­ność prze­by­wa­nia kwa­ran­tan­nie bar­dzo utrud­nia życie miesz­kań­com. W takiej sytu­acji zna­lazł się mię­dzy inny­mi pan Daniel.

- W week­end oka­za­ło się, że w moim miej­scu pra­cy dwóch pra­cow­ni­ków jest zaka­żo­nych. Skie­ro­wa­no mnie na tygo­dnio­wą kwa­ran­tan­nę. Pra­cow­nik sane­pi­du powie­dział przez tele­fon, że nie­sto­so­wa­nie się do tego będzie wią­za­ło się z kara­mi finan­so­wy­mi — opo­wia­da pan Daniel. Nasz czy­tel­nik miał dosłow­nie kil­ka godzin na zro­bie­nie nie­zbęd­nych zaku­pów.

Za każ­dym razem, gdy ist­nie­je uza­sad­nio­ne podej­rze­nie trans­mi­sji wiru­sa sane­pid prze­pro­wa­dza tzw. docho­dze­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne. Każ­dy miesz­ka­niec ma w nim obo­wią­zek udzie­la­nia praw­dzi­wych infor­ma­cji na temat sta­nu swo­je­go zdro­wia, a tak­że kon­tak­tach z inny­mi oso­ba­mi.

Kwa­ran­tan­nę odby­wa się w swo­im miej­scu zamiesz­ka­nia, a jeże­li nie ma takiej moż­li­wo­ści, służ­by sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ne mogą skie­ro­wać daną oso­bę do wyzna­czo­ne­go ośrod­ka. W trak­cie kwa­ran­tan­ny nie moż­na zmie­nić miej­sca poby­tu. Jeśli w trak­cie kwa­ran­tan­ny zro­bio­no test na koro­na­wi­ru­sa, a wynik jest nega­tyw­ny, pań­stwo­wy powia­to­wy inspek­tor sani­tar­ny może wcze­śniej zwol­nić z kwa­ran­tan­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting