Już 8 czerwca Dni Chemików 2019. Grupa Azoty zaprasza na wielką imprezę

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych.

Gru­pa Azo­ty ZAK SA to wyjąt­ko­wo cenio­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pra­co­daw­ca, dla któ­re­go waż­ne są nie tyl­ko wyni­ki finan­so­we, ale rów­nież zało­ga. To wła­śnie dla niej co roku orga­ni­zo­wa­ne są Dni Che­mi­ka. Tego­rocz­na edy­cja odbę­dzie się 8 czerw­ca przy Hali Azo­ty. O godzi­nie 10 wystar­tu­ją uczest­ni­cy siód­mej edy­cji Bie­gu Azo­to­we­go, któ­rzy będą mie­li do poko­na­nia tra­sę o dłu­go­ści 10 kilo­me­trów. Popro­wa­dzi ona wokół osie­dla i szko­ły. Udział w zawo­dach weź­mie praw­do­po­dob­nie kil­ka­set osób.

W samej Hali Azo­ty od rana odby­wać się będą rów­nież zawo­dy siat­kar­skie. Udział w nich wezmą dru­ży­ny zło­żo­ne z pra­cow­ni­ków róż­nych wydzia­łów ZAK.

Sam pik­nik roz­pocz­nie się punk­tu­al­nie w połu­dnie. Gość­mi impre­zy będą zna­ni i nie­zy­kle lubia­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy: Piotr Żyła i Ste­fan Hula. Szcze­gól­nie ten pierw­szy cie­szy się wśród kibi­ców nie­zwy­kłą popu­lar­no­ścią ze wzglę­du na spe­cy­ficz­ne poczu­cie humo­ru.

O 13.30 ruszy pro­gram dla dzie­ci. Popro­wa­dzi go fina­list­ka pro­gra­mu “Mam talent” Emil­ka Nowak. Jed­no­cze­śnie będzie moż­na sko­rzy­stać z warsz­ta­tów eko­lo­gicz­nych i che­micz­nych, będą rów­nież kon­kur­sy, stre­fa dla dzie­ci i mini­przedsz­ko­le. Z kolei dla doro­słych przy­go­to­wa­ne zosta­ną kon­kur­sy sce­nicz­ne, goto­wa­nie na wiel­kiej patel­ni, teatr ognia i cate­ring pik­ni­ko­wy.

O 17.00 roz­pocz­ną się kon­cer­ty. Jako pierw­sze na sce­nie zapre­zen­tu­je się Son­bird. To pol­ska gru­pa muzycz­na pocho­dzą­ca z Żyw­ca, two­rzą­ca muzy­kę w sty­lu indie rock. W fina­le Festi­wa­lu Sup­por­tów 2017 gru­pa wywal­czy­ła kon­trakt wart 40 tys. zło­tych, co pozwo­li­ło na pra­cę nad wyda­niem debiu­tanc­kiej płyt.

Po nich publicz­no­ści zapre­zen­tu­je się pio­sen­kar­ka o pseu­do­ni­mie Jula. Popu­lar­ność przy­nio­sły jej prze­bo­je „Za każ­dym razem” i „Nie zatrzy­masz mnie”. Na deser, czy­li o godzi­nie 20.30 wystą­pi Myslo­vitz. To pol­ski zespół roc­ko­wy, zało­żo­ny w 1992 roku w Mysło­wi­cach przez Artu­ra Roj­ka. Myslo­vitz kul­ty­wu­je tra­dy­cję ame­ry­kań­skich wyko­naw­ców roc­ko­wych lat 70. XX wie­ku, któ­rzy nada­wa­li zespo­łom nazwy swo­ich miast rodzin­nych,

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting