Jeszcze w tym roku ruszy rekrutacja do dużego zakładu na Polu Południowym

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i wice­sta­ro­sta Józef Gisman spo­tka­li się w przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my Eko-Okna. Pro­du­cent kupił od mia­sta dział­kę na Polu Połu­dnio­wym, gdzie posta­wi zakład i w pierw­szym eta­pie zatrud­ni nawet 500 osób. Dla nasze­go mia­sta i powia­tu to set­ki nowych miejsc pra­cy, ale rów­nież wyzwa­nia.

- Chce­my two­rzyć jak naj­lep­sze warun­ki dla inwe­sto­ra, cie­szę się, że tak mery­to­rycz­nie wyglą­da nasza współ­pra­ca – mówił Paweł Maseł­ko. Spo­tka­nie w Powia­to­wym Urzę­dzie Pra­cy doty­czy­ło m.in. tego, jak spraw­nie prze­pro­wa­dzić rekru­ta­cję.

- Chce­my też ści­ślej współ­pra­co­wać na polu edu­ka­cja-biz­nes. Nasze szko­ły będą goto­we do tego, by nawią­zać part­ner­stwa i kształ­cić przy­szłych fachow­ców z otwar­tą dro­gą do nowe­go zakła­du na Polu Połu­dnio­wym – zazna­czył sta­ro­sta powia­tu.

Już teraz szko­ły ponad­pod­sta­wo­we współ­pra­cu­ją z wie­lo­ma fir­ma­mi z Opolsz­czy­zny, co gwa­ran­tu­je uczniom nie tyl­ko atrak­cyj­ne sty­pen­dia, ale przede wszyst­kim kon­ku­ren­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia. Mło­dzi ludzie zdo­by­wa­ją doświad­cze­nie w spe­cja­li­stycz­nych pra­cow­niach, w któ­re zain­we­sto­wał samo­rząd powia­to­wy. Na tej syner­gii edu­ka­cji z biz­ne­sem korzy­sta­ją obie stro­ny, rolą szkół jest nie tyl­ko kształ­ce­nie, ale rów­nież pomoc uczniom w zna­le­zie­niu pra­cy, w naszym powie­cie dzie­je się tak jesz­cze na eta­pie kształ­ce­nia. Pra­co­daw­cy z kolei cenią sobie absol­wen­tów mają­cych fach w ręku, dobrze przy­go­to­wa­nych do zawo­du.

Nie­ba­wem ruszy moder­ni­za­cja waż­ne­go odcin­ka uli­cy Spa­ce­ro­wej pro­wa­dzą­cej do Pola Połu­dnio­we­go. Powiat przy­go­to­wu­je doku­men­ta­cję na prze­bu­do­wę wspo­mnia­nej dro­gi od wia­duk­tu do skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Naf­to­wą. Eki­py remon­to­we obni­żą tam jezd­nię, by pod wia­duk­tem mie­ści­ły się więk­sze pojaz­dy i wyre­mon­tu­ją nawierzch­nię.

Spół­ka EKO-OKNA S.A. jest wio­dą­cym pro­du­cen­tem okien, drzwi, rolet i bram. Fir­ma sta­ła się wła­ści­cie­lem pra­wie poło­wy tere­nów inwe­sty­cyj­nych wcho­dzą­cych w skład Pola Połu­dnio­we­go. Zain­we­stu­je oko­ło 400 milio­nów zło­tych i stwo­rzy set­ki nowych miejsc pra­cy.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting