Jeździeckie  Mistrzostwa Gwiazd odbędą się w najbliższy weekend

Ze wzglę­du na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tym roku orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją jed­nak do śle­dze­nia rela­cji on-line.

Jeź­dziec­kie Mistrzo­stwa Gwiazd w Zakrzo­wie, zna­ne tak­że jak Art Cup, to pereł­ka w kalen­da­rzu imprez spor­to­wo-kul­tu­ral­nych woje­wódz­twa opol­skie­go. Co roku, przez wie­le lat, gro­ma­dzi­ła tysią­ce widzów. W 2020 r., ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa zosta­ła jed­nak odwo­ła­na. Dobra infor­ma­cja jest taka, że w tym roku odbę­dzie się ponow­nie.

 – W dniach 28 – 29 sierp­nia 2021 po rocz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej COVID-19, zapra­sza­my na XXIII Jeź­dziec­kie Mistrzo­stwa Gwiazd Art Cup. Ze wzglę­du na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tym roku zapra­sza­my do śle­dze­nia rela­cji on-line – prze­ka­zał Andrzej Sałac­ki, pre­zes Ludo­we­go Klu­bu Jeź­dziec­kie­go „Lewa­da” w Zakrzo­wie.
Impre­za roz­pocz­nie się w sobo­tę, 28 sierp­nia o godzi­nie 13.30. Pół godzi­ny póź­niej odbę­dzie się kon­kurs pół­fi­na­ło­wy ujeż­dże­nia, a o 14.30 kon­kurs western riding. O 15.00 zoba­czy­my poka­zy jeź­dziec­kie, a pół godzi­ny póź­niej kon­kurs pół­fi­na­ło­wy sko­ków przez prze­szko­dy. Tuż po nim zoba­czy­my poka­zy mody jeź­dziec­kiej mar­ki Five Foule, zaś o 16.30 kon­kurs pół­fi­na­ło­wy powo­że­nia. Kon­kur­sy fina­ło­we roz­pocz­ną się w nie­dzie­lę o 11.30 i zakoń­czą po 13.00. Uro­czy­sta deko­ra­cja zwy­cięz­ców zapla­no­wa­na jest na 14.30.
Zawo­dy „Lewa­da ART CUP: odby­wa­ją się w Zakrzo­wie od 1998 roku. Pomy­sło­daw­ca­mi imprezt są Andrzej Sałac­ki – pre­zes LKJ Lewa­da oraz pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na Kata­rzy­na Dowbor. Co roku gości oko­ło pięć­dzie­się­ciu zna­nych arty­stów, któ­rzy kibi­cu­ją swo­im kole­gom albo bio­rą udział w jed­nej z czte­rech kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich: sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu, powo­że­niu, lub western riding.

Zma­ga­nia arty­stów podzi­wia­ne są przez wie­lo­ty­sięcz­ną publicz­ność, a zawo­dom towa­rzy­szy wie­le dodat­ko­wych atrak­cji: poka­zy jeź­dziec­kie, mini reci­ta­le, spek­ta­kle teatral­ne, wystę­py kaba­re­to­we, kon­cer­ty i spo­tka­nia publicz­no­ści z przy­by­ły­mi gwiaz­da­mi. Ludo­wy Klub Jeź­dziec­ki LEWADA jest zna­nym i liczą­cym się na are­nie spor­to­wej klu­bem spe­cja­li­zu­ją­cym się w ujeż­dże­niu, kon­ku­ren­cji olim­pij­skiej porów­ny­wa­nej do jaz­dy figu­ro­wej – ele­ganc­kim tań­cu z koniem.

Sie­dzi­bą klu­bu przez wie­le lat był XIX wiecz­ny pała­cyk poło­żo­ny w sta­rym par­ku w Zakrzo­wie. Każ­de­go roku klub orga­ni­zu­je kil­ka­na­ście imprez jeź­dziec­kich na któ­re zapra­sza­my dzia­ła­czy oraz sym­pa­ty­ków spor­tów jeź­dziec­kich, a tak­że impre­zy o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym – kon­cer­ty, wysta­wy malar­stwa i foto­gra­fii, ple­ne­ry arty­stycz­ne.

Na począt­ku wrze­śnia doj­dzie do fina­li­za­cji sprze­da­ży pała­cy­ku w Zakrzo­wie. Nowy nabyw­ca zapew­nia jed­nak, że Art Cup nadal będzie mógł się odby­wać w tym miej­scu. Nie­wy­klu­czo­ne, że będą tu orga­ni­zo­wa­ne tak­że inne impre­zy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting