Jest szansa, że szpital powiatowy wróci już w czerwcu

Infor­ma­cje takie prze­ka­zał sena­tor KO Benia­min Gody­la. Powo­łał się na roz­mo­wę z wyso­kim przed­sta­wi­cie­lem mini­ster­stwa zdro­wia.

Pierw­sze infor­ma­cje o zamy­ka­niu szpi­ta­li jed­no­imien­nych poja­wi­ły się już w ponie­dzia­łek. Mini­ster zdro­wia Łukasz Szu­mow­ski prze­ka­zał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że od 1 czerw­ca powo­li prze­kształ­ca­ne będą one w szpi­ta­le wie­lo­od­dzia­ło­we.

We wto­rek waż­ną infor­ma­cję w tej spra­wie prze­ka­zał sena­tor Koali­cji Oby­wa­tel­skiej Benia­min Gody­la. Powo­łał się na roz­mo­wę z Wal­de­ma­rem Kra­ską, sekre­ta­rzem sta­nu i prze­wod­ni­czą­cym Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Mini­ster­stwie Zdro­wia.

- W roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej, któ­rą odby­łem dzi­siaj rano otrzy­ma­łem infor­ma­cję, że szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest bra­ny pod uwa­gę jako ten, któ­ry miał­by prze­stać peł­nić funk­cję jed­no­imien­nej zakaź­nej pla­ców­ki. Osta­tecz­ne decy­zje jesz­cze nie zapa­dły, ale wstęp­nie mówi się o dacie 1.06.2020 r., kie­dy to mini­ster­stwo ma przed­sta­wić plan przy­wra­ca­nia czę­ści szpi­ta­li do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia — poin­for­mo­wał Benia­min Gody­la.

Dodał, że ze wzglę­du na wzrost zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem w kopal­niach, prze­kształ­ca­nie szpi­ta­li w woje­wódz­twie ślą­skim może się opóź­nić, co w dużym stop­niu zwięk­sza szan­se Kędzie­rzy­na-Koź­la na przy­wró­ce­nie szpi­ta­la miesz­kań­com.

Dyrek­tor SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le poin­for­mo­wał nie­daw­no, że przy­wró­ce­nie szpi­ta­la powia­to­we­go od momen­tu pod­ję­cia decy­zji, to trzy do czte­rech dni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting