Jest szansa, że nauczyciele z kędzierzyńskich podstawówek też dostaną notebooki | 7DNI Jest szansa, że nauczyciele z kędzierzyńskich podstawówek też dostaną notebooki - 7DNI

Jest szansa, że nauczyciele z kędzierzyńskich podstawówek też dostaną notebooki

Sys­te­mo­we wspar­cie dla peda­go­gów z całe­go woje­wódz­twa pla­nu­je Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu.

Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy o tym, że pierw­sza par­tia kom­pu­te­rów dla nauczy­cie­li ze szkół śred­nich już dotar­ła do Kędzie­rzy­na-Koź­la. To bar­dzo uspraw­ni naukę w naszych tech­ni­kach, lice­ach i szko­łach zawo­do­wych. Peda­go­dzy ze szkół pod­sta­wo­wych zwra­ca­li uwa­gę, że w ich przy­pad­ku tak­że przy­da­ło­by się takie wspar­cie.

Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu zapew­nia, że chce wes­przeć tak­że nauczy­cie­li z pod­sta­wó­wek.

- Zamie­rza­my teraz w spe­cjal­nej pro­ce­du­rze covi­do­wej, czy­li bar­dzo szyb­ko, zło­żyć pro­jekt, w któ­rym kupi­my sprzęt do pro­wa­dze­nia nauki zdal­nej nauczy­cie­lom pod­sta­wó­wek. Będzie to pro­jekt na 16 milio­nów zło­tych, z cze­go 823 tysię­cy zło­tych wynie­sie nasz wkład wła­sny. Poli­czy­li­śmy, że za te pie­nią­dze moż­na kupić oko­ło 6000 note­bo­oków – mówi mar­sza­łek woje­wódz­twa Andrzej Buła.

Z ofi­cjal­nych danych wyni­ka, że w regio­nie jest oko­ło 10,5 tysią­ca nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych, ale dla tego pro­jek­tu waż­na jest ich dokład­na licz­ba. Dla­te­go też już wczo­raj urząd mar­szał­kow­ski wysłał do gmin ankie­tę, ocze­ku­jąc dokład­nej ana­li­zy zatrud­nie­nia nauczy­cie­li pod­sta­wó­wek w gmi­nach. Jeśli gmi­ny ode­ślą takie ana­li­zy do 23 listo­pa­da, to już 27 listo­pa­da będzie moż­na zło­żyć wnio­sek pro­jek­to­wy.

– Jeśli uda nam się kupić te 6000 kom­pu­te­rów, to zabez­pie­czy­my potrze­by w gmi­nach na pozio­mie oko­ło 60 pro­cent. Świet­nie było­by, gdy­by samo­rzą­dy gmin mogły resz­tę potrzeb zabez­pie­czyć swo­imi środ­ka­mi – doda­wał mar­sza­łek Andrzej Buła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting