Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Har­mo­no­gram zakła­dał, że w listo­pa­dzie pra­ce będą już goto­we. Ale na budo­wie jest kil­ku­ty­go­dnio­wy poślizg. Dener­wu­je to kie­row­ców.

To naj­waż­niej­sza inwe­sty­cja dro­go­wa tego roku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej uciąż­li­wa dla kie­row­ców. Zamknię­ty dla ruchu jest odci­nek alei Jana Paw­ła II od skrzy­żo­wa­nia z ul. Woj­ska Pol­skie­go do sie­dzi­by ZUS. Objaz­dy pro­wa­dzą uli­ca­mi Pio­nie­rów oraz Dam­ro­ta i Karo­la Miar­ki. W godzi­nach szczy­tu two­rzą się tam jed­nak spo­re kor­ki. Wła­śnie dla­te­go kie­row­cy liczy­li, że remont alei Jana Paw­ła II, któ­re­go naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest budo­wa ron­da przy restau­ra­cji Kosmos, zakoń­czy się w ter­mi­nie. Mia­ło to być pod koniec paź­dzier­ni­ka. Nie­ste­ty, nie uda­ło się go dotrzy­mać. Budow­lań­cy mają kil­ku­ty­go­dnio­we opóź­nie­nie. Na pew­no pra­ce nie zakoń­czą się tak szyb­ko, jak chcie­li­by użyt­kow­ni­cy dróg i nie­wy­klu­czo­ne, że pocze­ka­my na to aż do grud­nia. Prze­bu­do­wa al. Jana Paw­ła II jest kon­ty­nu­acją prze­bu­do­wy głów­ne­go cią­gu komu­ni­ka­cyj­ne­go w mie­ście, w ramach któ­rej prze­bu­do­wa­no już ciąg ul. Koziel­skiej oraz odci­nek al. Jana Paw­ła II w rejo­nie dwor­ca kole­jo­we­go. Powo­dem kolej­nej prze­bu­do­wy alei jest uzy­ska­nie następ­ne­go jej odcin­ka o stan­dar­dzie uli­cy miej­skiej o bar­dziej uspo­ko­jo­nym ruchu, z wyod­ręb­nio­nym ruchem rowe­ro­wym na całej dłu­go­ści. Dro­ga na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia ul. Głowackiego/Matejki do nowe­go ron­da zosta­nie zwę­żo­na do jed­ne­go pasa w każ­dym kie­run­ku. Wzdłuż całe­go prze­bu­do­wy­wa­ne­go odcin­ka al. Jana Paw­ła II powsta­ną tak­że nowe chod­ni­ki i ścież­ki rowe­ro­we oraz zamon­to­wa­ne zosta­ną nowe ław­ki, kosze na śmie­ci i oświe­tle­nie ulicz­ne. Usu­nię­te w ramach przy­go­to­wań do inwe­sty­cji drze­wa zastą­pią nowe nasa­dze­nia. Urząd mia­sta chce posa­dzić 53 drze­wa o obwo­dach 14 – 16 cm w for­mie szpa­le­rów, jak rów­nież 9248 krze­wów na powierzch­ni 1801 metrów kwa­dra­to­wych wzdłuż alei Jana Paw­ła II. Ma to na celu zwięk­sze­nie ilo­ści, jak i przede wszyst­kim jako­ści zie­le­ni w mie­ście. Pasy krze­wów dodat­ko­wo mają chro­nić rośli­ny rosną­ce w par­ku Pojed­na­nia przed zawie­si­ną sol­ną z alei. Za pasa­mi krze­wów prze­wi­dzia­no rów­nież wiel­ko­po­wierzch­nio­we nasa­dze­nia bylin sta­no­wią­ce poży­tek dla róż­ne­go rodza­ju zapy­la­czy (m.in. psz­czół). W budże­cie mia­sta na 2017 rok pier­wot­nie na tę inwe­sty­cję zare­zer­wo­wa­no kwo­tę ponad 4,6 mln zło­tych. Naj­tań­sza ofer­ta zło­żo­na w prze­tar­gu opie­wa­ła na kwo­tę nie­co ponad 7,2 mln zło­tych. Na mar­co­wej sesji miej­scy rad­ni zde­cy­do­wa­li o doło­że­niu do niej kolej­nych 3 mln zło­tych, aby pokryć róż­ni­cę. Remont al. Jana Paw­ła II uzy­skał tak­że dofi­nan­so­wa­nie z tzw. „sche­ty­nó­wek”, Ale­ja Jana Paw­ła II nie będzie prze­bu­do­wy­wa­na na kolej­nych odcin­kach, przy­naj­mniej w naj­bliż­szych latach.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting