Jest nowy szef kozielskiego muzeum

Został nim Jaro­sław Makow­ski, zwią­za­ny z Plat­for­mą Oby­wa­tel­ską filo­zof i blo­ger.

Jaro­sław Makow­ski wziął udział w ostat­nim kon­kur­sie ogło­szo­nym przez wła­dze mia­sta. Wygrał i zastą­pi Bole­sła­wa Bez­e­ga, dotych­cza­so­we­go dyrek­to­ra muzeum.

Makow­ski to pol­ski histo­ryk filo­zo­fii, dzien­ni­karz i publi­cy­sta, od 2010 do 2015 dyrek­tor Insty­tu­tu Oby­wa­tel­skie­go, rad­ny sej­mi­ku ślą­skie­go V kaden­cji i rady miej­skiej w Kato­wi­cach VIII kaden­cji. W ostat­nich wybo­rach samo­rzą­do­wych był kan­dy­da­tem Koali­cji Oby­wa­tel­skiej na pre­zy­den­ta Kato­wic.

Jako publi­cy­sta przez przez sześć lat był redak­to­rem „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”. Swo­je arty­ku­ły publi­ku­je lub publi­ko­wał m.in. w ”Gaze­cie Wybor­czej”, ”Rzecz­po­spo­li­tej”, ”Wię­zi”, ”W dro­dze” i ”New­swe­eku”.

Makow­ski uczył tak­że filo­zo­fii w lice­ach ogól­no­kształ­cą­cych w Kra­ko­wie i Psz­czy­nie.

Na razie nie wia­do­mo jaką wizję muzeum ma nowy dyrek­tor. Pozna­my to praw­do­po­dob­nie po pierw­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting