Jest nowy pociąg do Warszawy i Polanicy Zdroju

Na tra­sy wyje­chał już TLK Kor­mo­ran. Dzię­ki nie­mu kędzie­rzy­nia­nie doja­dą bez prze­siad­ki do sto­li­cy, a tak­że do Kotli­ny Kłodz­kiej.

TLK Kor­mo­ran to skład, któ­ry kur­su­je codzien­nie z Pola­ni­cy Zdro­ju do Olsz­ty­na przez War­sza­wę i w dru­gą stro­nę. Rano wyjeż­dża z Kotli­ny Kłodz­kiej oraz z War­mii. Do sta­cji doce­lo­wych dojeż­dża wie­czo­rem. Wyjeż­dża­jąc nim o 12.56 z Kędzie­rzy­na o 17.50 będzie­my na sta­cji War­sza­wa Cen­tral­na. W dru­gą stro­nę skład wyjeż­dża o 10.25 z War­sza­wy Cen­tral­nej, o 15.35 jest w Kędzie­rzy­nie. Dalej w nie­co ponad dwie i pół godzi­ny doje­dzie­my do Pola­ni­cy Zdro­ju.

Pociąg ma mijan­kę w Kato­wi­cach. Na tra­sie Kato­wi­ce-Olsz­tyn skład liczy 6 wago­nów. Na odcin­ku Kato­wi­ce — Pola­ni­ca-Zdrój dwa wago­ny, odłą­cza­ne, i dołą­cza­ne w sto­li­cy Gór­ne­go Ślą­ska. Od Kato­wic do Pola­ni­cy-Zdrój pociąg pro­wa­dzi loko­mo­ty­wa spa­li­no­wa.

Magi­stra­lą Pod­su­dec­ką przy­ję­ło się nazy­wać linię kole­jo­wą ozna­czo­ną nume­rem 137 (linia Kato­wi­ce-Legni­ca). Nazwa wywo­dzi się z poło­że­nia tego trak­tu kole­jo­we­go. Linia prze­bie­ga przez atrak­cyj­ne tury­stycz­nie tere­ny Przed­gó­rza Sudec­kie­go łącząc je z aglo­me­ra­cją ślą­ską.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting