Jest nowe miejsce do kąpieli na Dębowej

Od tego tygo­dnia kąpać się moż­na tak­że na Maka­da­mie. Wcze­śniej było to dozwo­lo­ne jedy­nie na pla­żach: Cen­tral­nej i Sto­do­le.

Ofi­cjal­nie nad jezio­rem Dębo­wa do 12 lip­ca funk­cjo­no­wa­ły dwa kąpie­li­ska: Cen­tral­ne oraz Sto­do­ła. To akwe­ny gdzie zgo­dę na kąpiel wydał sane­pid, mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie bada­nia jako­ści wody a tak­że warun­ków doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa wypo­czy­wa­ją­cych.

Woje­wódz­ka Sta­cja Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­na z Opo­la poin­for­mo­wa­ła wła­śnie, że na Dębo­wej wyzna­czo­ne zosta­ło tak­że „miej­sce oka­zjo­nal­nie wyko­rzy­sty­wa­ne do kąpie­li”. To teren ośrod­ka Maka­dam, któ­ry znaj­du­je się po pra­wej stro­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej wzdłuż jezio­ra. Sezon tam roz­po­czął się 12 lip­ca i potrwa do 10 sierp­nia 2021. Jak poin­for­mo­wał sane­pid woda w tym miej­scu nada­je się do kąpie­li. Tym samym na Dębo­wej są teraz trzy miej­sca, gdzie moż­na się legal­nie kąpać.

Maka­dam ofe­ru­je swo­im klien­tom licz­ne atrak­cje, takie jak: noc­le­gi, pla­żę, kort teni­so­wy, boisko do siat­ków­ki pla­żo­wej, miej­sce na gril­la, bar, miej­sca do poło­wu ryb, pole namio­to­we, wypo­ży­czal­nię kaja­ków i par­king. Otwar­ty jest codzien­nie w godzi­nach od 9.00 do 18.00.

Dębo­wa to naj­więk­sze jezio­ro w naszym powie­cie, bar­dzo chęt­nie odwie­dza­ne przede wszyst­kim przez miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting