Jest kolejny sprzęt do nauki dla uczniów z Kędzierzyna-Koźla | 7DNI Jest kolejny sprzęt do nauki dla uczniów z Kędzierzyna-Koźla - 7DNI

Jest kolejny sprzęt do nauki dla uczniów z Kędzierzyna-Koźla

Pomo­ce nauko­we prze­ka­za­ła szko­le w Azo­tach fir­ma Schrack Tech­nik sp. z o.o.

Od kil­ku lat kształ­ce­nie zawo­do­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest ści­śle powią­za­ne z potrze­ba­mi ryn­ko­wy­mi miej­sco­wych firm. Idea jest taka, aby nie kształ­cić bez­ro­bot­nych absol­wen­tów. Póki co uda­je się to bar­dzo dobrze, mię­dzy inny­mi dzię­ki umo­wom, jakie pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne z tere­nu powia­tu pod­pi­su­ją z miej­sco­wy­mi zakła­da­mi.

- W ramach współ­pra­cy Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z fir­mą Schrack Tech­nik sp. z o.o., Grze­gorz Paw­luk, kon­sul­tant tech­nicz­ny PM prze­ka­zał naszej szko­le sprzęt i mate­ria­ły do pro­wa­dze­nia zajęć prak­tycz­nych — infor­mu­je Maria Sta­liś, dyrek­tor pla­ców­ki.

Przy­szli infor­ma­ty­cy będą je wyko­rzy­sty­wa­li pod­czas zajęć z sie­ci kom­pu­te­ro­wych oraz w pra­cow­ni lokal­nych sie­ci kom­pu­te­ro­wych (m.in. zaci­ska­nie złą­czy na kablu i testo­wa­nie popraw­no­ści połą­czeń).

Nato­miast otrzy­ma­ny sprzęt elek­trycz­ny będzie wyko­rzy­sta­ny do wymia­ny zuży­tych zabez­pie­czeń w tabli­cach zasi­la­ją­cych sta­no­wi­ska w pra­cow­niach. Ucznio­wie pod nad­zo­rem nauczy­cie­la będą wymie­niać wyłącz­ni­ki oraz spraw­dzać popraw­ność obwo­du po wymia­nie. ZSTiO jest pla­ców­ką pro­wa­dzo­ną przez kędzie­rzyń­skie sta­ro­stwo powia­to­we.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting