Jest kolejna pula mieszkań do remontu, które można wynająć od miasta

Gmi­na ofe­ru­je miesz­ka­nia głów­nie w Koź­lu i na osie­dlu Pogo­rze­lec. Do ich odno­wie­nia potrze­ba od 40 do 80 tysię­cy zło­tych.

Idea miesz­kań do remon­tu z prze­zna­cze­niem na wyna­jem jest taka, aby zamiesz­ka­ły w nich oso­by śred­nio majęt­ne. Czy­li takie, któ­rych stać na przy­go­to­wa­nie loka­lu do zamiesz­ka­nia i czynsz, ale jed­no­cze­śnie zbyt mało zara­bia­ją­ce, by kupić tako­we na wol­nym ryn­ku.

O miesz­ka­nia do remon­tu z gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le mogą się sta­rać oso­by, któ­re speł­nia­ją nastę­pu­ją­ce kry­te­rium docho­do­we: w cią­gu ostat­nich trzech mie­się­cy dochód na oso­bę wyno­sił mini­mum 150 proc. naj­niż­szej eme­ry­tu­ry (1.800 zł), jed­nak nie wię­cej niż 350 proc. (4.200 zł) Waż­ne jest też, że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o lokal nie może mieć tytu­łu praw­ne­go do inne­go loka­lu.

W sumie gmi­na ofe­ru­je 11 loka­li o powierzch­ni od 40 do pra­wie 130 metrów kwa­dra­to­wych. Do ich odno­wie­nia potrzeb­na jest gotów­ka w kwo­cie od 40 do 80 tysię­cy zło­tych. To przede wszyst­kim miesz­ka­nia w Koź­lu (uli­ca Pia­stow­ska, Anny, Pamię­ci Sybi­ra­ków) i na Pogo­rzel­cu (Ligo­nia, Koziel­ska, Orzesz­ko­wej).

Powierzch­nia pokoi w miesz­ka­niach prze­zna­czo­nych do remon­tu dla poje­dyn­czych osób waha się od 10 do 40 m2. W przy­pad­ku gospo­darstw wie­lo­oso­bo­wych obo­wią­zu­je prze­licz­nik mini­mum 10 m2 na oso­bę. Opu­bli­ko­wa­na lista adre­sów zawie­ra rów­nież zakres nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia prac oraz ich sza­cun­ko­wy koszt. Zain­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy mogą oglą­dać wybra­ne przez sie­bie loka­le w ponie­dział­ki w godz. 14:00 – 16:00 i w śro­dy w godz. 9:00 – 11:00. Ter­min pla­no­wa­nej wizy­ty trze­ba wcze­śniej uzgod­nić z Miej­skim Zarzą­dem Budyn­ków Komu­nal­nych, tel. 77 483 48 85.

Oso­by speł­nia­ją­ce warun­ki w cią­gu 14 dni mogą zło­żyć wnio­ski na mak­sy­mal­nie dwa loka­le. Nale­ży to zro­bić do 30 listo­pa­da br. Samo­rząd zwe­ry­fi­ku­je wszyst­kie zgło­sze­nia, przy­zna­jąc im okre­ślo­ną licz­bę punk­tów. Z oso­bą, któ­ra zło­ży­ła naj­wy­żej oce­nio­ny wnio­sek, gmi­na zawrze umo­wę przed­wstęp­ną na dane miesz­ka­nie, któ­ra okre­śli ter­min remon­tu, zakres, kosz­ty i zasa­dy roz­li­cze­nia. Miesz­kań­cy, któ­rzy odświe­żą loka­le zgod­nie z tymi usta­le­nia­mi, wynaj­mą je na czas nie­ozna­czo­ny. Po pię­ciu latach gmi­na sprze­da miesz­ka­nia najem­com, jeśli będą zain­te­re­so­wa­ni wyku­pem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting