Jest absolutorium dla zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

To ozna­cza, że rad­ni pozy­tyw­nie oce­ni­li gospo­da­ro­wa­nie pie­niędz­mi w zeszłym roku.

Abso­lu­to­rium to swe­go rodza­ju potwier­dze­nie przez radę powia­tu, że sta­ro­sta i inni człon­ko­wie zarzą­du powia­tu pra­wi­dło­wo zre­ali­zo­wa­li budżet, czy­li zgod­nie z pra­wem wydał publicz­ne pie­nią­dze. Abso­lu­to­rium jest wyra­zem osta­tecz­nej oce­ny dzia­łal­no­ści sta­ro­sty. Rada ana­li­zu­je i oce­nia szcze­gó­ło­we spra­woz­da­nie zarzą­du z wyko­na­nia budże­tu gmi­ny, a następ­nie, na spe­cjal­nej sesji je oce­nia.
„Za” gło­so­wa­ło 14 rad­nych, rów­nież zasia­da­ją­cych w opo­zy­cji. Od gło­su wstrzy­ma­ło się czwo­ro człon­ków zarzą­du powia­tu.

- Bar­dzo dzię­ku­ję rad­nym za kon­struk­tyw­ną współ­pra­cę na komi­sjach, za pod­po­wie­dzi oraz cen­ne uwa­gi, dzię­ku­ję też moim współ­pra­cow­ni­kom z zarzą­du powia­tu. W budże­cie zna­la­zło się spo­ro zadań jak na moż­li­wo­ści finan­so­we nasze­go samo­rzą­du. Do mak­si­mum zre­ali­zo­wa­li­śmy inwe­sty­cje w dro­gi czy oświa­tę. Spo­ro pie­nię­dzy pozy­ska­li­śmy z zewnątrz. Zabez­pie­czy­li­śmy tak­że wkład na pro­jek­ty unij­ne reali­zo­wa­ne przez szpi­tal. Budżet został dobrze zre­ali­zo­wa­ny – pod­kre­śli­ła sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

W tym roku z kolei sta­ro­stwo zre­ali­zu­je zada­nia inwe­sty­cyj­ne za 20 mln zł, jak na moż­li­wo­ści powia­tu to dość spo­ra kwo­ta.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting