Jechali ponad 100 km/h w terenie zabudowanym

Poli­cja zatrzy­ma­ła kolej­nych pira­tów dro­go­wych na tere­nie nasze­go powia­tu. Stra­ci­li pra­wa jaz­dy, zapła­cą też naj­wyż­sze man­da­ty.

Pod­czas minio­ne­go week­en­du poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­skiej dro­gów­ki zatrzy­ma­li pra­wo jaz­dy dwóm kie­ru­ją­cym. Jed­nym z nich był 32-let­ni kie­row­ca oso­bo­we­go Volks­wa­ge­na , któ­ry w Orto­wi­cach na obsza­rze zabu­do­wa­nym jechał 103 km/h. Podob­ny wynik na licz­ni­ku miał 25-latek, rów­nież miesz­ka­niec powia­tu kędzie­rzyń­sko – koziel­skie­go. Męż­czy­zna swo­im Bmw pędził 105 km/h przez miej­sco­wość Paw­ło­wicz­ki.

Kie­row­cy oprócz zatrzy­ma­nych na 3 mie­sią­ce upraw­nień do kie­ro­wa­nia, zosta­li uka­ra­ni wyso­ki­mi man­da­ta­mi oraz punk­ta­mi kar­ny­mi.

- Kie­ru­ją­cy pojaz­dem, któ­ry prze­kro­czy dozwo­lo­ną pręd­kość o wię­cej niż 50 km/h w obsza­rze zabu­do­wa­nym, musi liczyć się z ode­bra­niem pra­wa jaz­dy na 3 mie­sią­ce — przy­po­mi­na sier­żant Doro­ta Bagrow­ska z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Jeże­li taka oso­ba w dal­szym cią­gu będzie pro­wa­dzić pojazd bez upraw­nień, 3 mie­sięcz­ny okres będzie prze­dłu­żo­ny do 6 mie­się­cy.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting