Jarosław Makowski odchodzi z Muzeum Ziemi Kozielskiej

Pla­ców­ką pokie­ru­je tym­cza­so­wo Iza­be­la Migocz. Ogło­szo­no już kolej­ny kon­kurs.

Makow­ski otrzy­mał sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Muzeum Zie­mi Koziel­skiej na począt­ku roku, zastą­pił Bole­sła­wa Bez­e­ga. Był to wyjąt­ko­wy czas dla pla­ców­ki, bowiem przy­go­to­wy­wa­na była sta­ła eks­po­zy­cja, któ­ra osta­tecz­nie otwar­ta zosta­ła we wrze­śniu. Teraz Jaro­sław Makow­ski poin­for­mo­wał, że odcho­dzi z pra­cy.

Muzea trwa­ją, dyrek­to­rzy się zmie­nia­ją. Teraz przy­szedł czas, w moim przy­pad­ku, by pod­jąć nowe wyzwa­nia” — poin­for­mo­wał na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym. Dodał, że to on popro­sił Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn Koź­le o roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę i odwo­ła­nie z funk­cji dyrek­to­ra.

Tak oto zaczy­nam nowy etap w swo­im życiu zawo­do­wym. Docie­kli­wych uprze­dzam, że nie będzie to zada­nie zwią­za­ne z pra­cą w insty­tu­cjach pań­stwo­wych i miej­skich — żad­ne wodo­cią­gi, ślą­skie pan­te­ony czy urzę­dy miej­skie. Ofi­cjal­nie zmia­na doko­na się 1 listo­pa­da.” — napi­sał.

Muzeum tym­cza­so­wo pokie­ru­je Iza­be­la Migocz, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej. Ogło­szo­ny został też kon­kurs na nowe­go dyrek­to­ra pla­ców­ki.

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej znaj­du­je się w zabyt­ko­wym kom­plek­sie zam­ko­wym, któ­ry w czę­ści został wyre­mon­to­wa­ny. Przy­wró­co­no w nim histo­rycz­ny wygląd zabyt­ko­wych piw­nic skrzy­dła połu­dnio­we­go. Bar­dzo cie­ka­wie zago­spo­da­ro­wa­no rów­nież dzie­dzi­niec. Nie zabra­kło tara­su na czę­ści gór­nej, gdzie będą odby­wać się wysta­wy ple­ne­ro­we i kon­cer­ty. Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, to głów­nie eks­po­na­ty zwią­za­ne z histo­rią mia­sta. Cie­ka­wost­ką jest przy­go­to­wa­nie czę­ści wystaw w posadz­ce piw­ni­cy. Zwie­dza­ją­cy mają moż­li­wość podzi­wia­nia zabyt­ków cho­dząc po szy­bie, któ­ra cią­gnie w cegla­nej piw­nicz­nej pod­ło­dze.

fot. facebook.com/MakowskiJaro

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting