Jakub Gładysz członkiem zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Kędzie­rzyń­ski samo­rzą­do­wiec został pią­tym człon­kiem zarzą­du naj­więk­szej kędzie­rzyń­skiej fir­my.

O nomi­na­cji poin­for­mo­wa­ło biu­ro pra­so­we kędzie­rzyń­skich “Azo­tów”. “Pod­czas posie­dze­nia w dniu 20 grud­nia 2021 r. Rada Nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. doko­na­ła zmia­ny w skła­dzie Zarzą­du Spół­ki. Na funk­cję Człon­ka Zarzą­du powo­ła­no z dniem 21 grud­nia 2021 r. Pana Jaku­ba Gła­dy­sza” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie.

Spół­ka pod­kre­śla, że Jakub Gła­dysz od uro­dze­nia zwią­za­ny jest z Kędzie­rzy­nem-Koź­lem. Ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia tech­nicz­ne na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej oraz stu­dia mate­ma­tycz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Posia­da dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w orga­nach spół­ek han­dlo­wych, w tym spół­ek samo­rzą­do­wych oraz spół­ek Skar­bu Pań­stwa. W latach 2011 – 2013 peł­nił funk­cję człon­ka zarzą­du powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, a z począt­kiem 2021 roku — Pre­ze­sa Zarzą­du spół­ki WPRD S.A. W prze­szło­ści zwią­za­ny z Gru­pą Azo­ty — w latach 2016 – 2018 peł­nił funk­cję człon­ka rady nad­zor­czej spół­ki Gru­pa Azo­ty Auto­ma­ty­ka Sp. z o.o.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting