Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady

Głów­ny budy­nek Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sze­rzej dostęp­ny dla peten­tów od 1 czerw­ca.

Pre­mier zaape­lo­wał do samo­rzą­dów, aby odmra­ża­ły admi­ni­stra­cję. Do tych zale­ceń dosto­so­wa­li się urzęd­ni­cy powia­to­wi. Przede wszyst­kim po uprzed­nim umó­wie­niu się tele­fo­nicz­nym poja­wi­ła się moż­li­wość wej­ścia do budyn­ku sta­ro­stwa na Pla­cu Wol­no­ści. Obsłu­ga przez naszych urzęd­ni­ków będzie odby­wa­ła się w wydzie­lo­nych pomiesz­cze­niach na par­te­rze.

Wszel­kie infor­ma­cje w wydzia­le komu­ni­ka­cji zała­twi­my pod nume­ra­mi
tel.: 77 40 52 737
tel.: 77 40 52 738
tel.: 77 40 52 756
tel.: 77 40 52 763
fax: 77 47 23 950

Tak samo w przy­pad­ku pozo­sta­łych wydzia­łów sta­ro­stwa zlo­ka­li­zo­wa­nych w innych budyn­kach, czy­li przy ul. Judy­ma 4 i Judy­ma 5. Urzęd­ni­cy wciąż ape­lu­ją o kon­tak­to­wa­nie się dro­gą pisem­ną przez utwo­rzo­ne okien­ko podaw­cze znaj­du­ją­ce się w drzwiach wej­ścio­wych budyn­ku sta­ro­stwa, Plac Wol­no­ści 13, Kędzie­rzyn-Koź­le.
Moż­na to też zro­bić za pomo­cą ope­ra­to­ra pocz­to­we­go.

Wykaz numer do wydzia­łów sta­ro­stwa moż­na zna­leźć tutaj: http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7/informacje-ogolne.html

Wydział Geo­de­zji, Kar­to­gra­fii, Kata­stru i Nie­ru­cho­mo­ści: ul. Judy­ma 4, 47 – 220 Kędzie­rzyn – Koź­le

Wydział Infra­struk­tu­ry Dro­go­wej: ul. Skar­bo­wa 3e, 47 – 200 Kędzie­rzyn-Koź­le

Wydział Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go i Zdro­wia: ul. Plac Wol­no­ści 1, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Wydział Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go i Współ­pra­cy Zagra­nicz­nej: ul. Plac Wol­no­ści 1, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Zespół ds. Audy­tu Wewnętrz­ne­go: ul. Plac Wol­no­ści 1, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Wydział Oświa­ty: ul. Judy­ma 5, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Wydział Ochro­ny Śro­do­wi­ska, Rol­nic­twa i Leśnic­twa: ul. Judy­ma 5, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Powia­to­wy Zespół ds. Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści: ul. Judy­ma 5, 47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting