Jak wygląda sytuacja epidemiczna w mieście? Coraz mniej osób na kwarantannie

W kwa­ran­tan­nie z powo­du podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem prze­by­wa 18 osób. To 10 razy mniej, niż w szczy­cie epi­de­mii.

W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa obec­nie 17 osób z tere­nu powia­tu z potwier­dzo­nym zaka­że­niem. W kwa­ran­tan­nie z uza­sad­nio­nym podej­rze­niem zaka­że­nia prze­by­wa z kolei 18 osób. W tym dru­gim przy­pad­ku to nawet dzie­się­cio­krot­nie mniej, niż w szczy­cie epi­de­mii w mie­sią­cu kwiet­niu.

Te sta­ty­sty­ki to moc­ny argu­ment dla tych, któ­rzy prze­ko­nu­ją, że epi­de­mia cofa się. A tak­że tych, któ­rzy prze­ko­nu­ją, że epi­de­mia nie jest tak groź­na jak poda­ją media, a tak­że, że pod­ję­te środ­ki ostroż­no­ści są zde­cy­do­wa­nie na wyrost bio­rąc pod uwa­gę real­ne nie­bez­pie­czeń­stwo.

Fak­tem jest, że zde­cy­do­wa­na więk­szość osób wysła­nych na kwa­ran­tan­nę w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i oko­li­cach to miesz­kań­cy, któ­rzy wró­ci­li zza gra­ni­cy i jedy­nym argu­men­tem za tym, aby pod­dać ich odosob­nie­niu jest to, że prze­by­wa­li ostat­nio w innym kra­ju. Aktu­al­nie 22 oso­by obję­te są dodat­ko­wo nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

W szpi­ta­lu w Koź­lu prze­by­wa obec­nie 25 pacjen­tów, w tym 24 oso­by z potwier­dzo­nym zaka­że­niem. Leka­rze prze­ko­nu­ją jed­nak, że epi­de­mii abso­lut­nie nie wol­no lek­ce­wa­żyć. Wzrost zara­żeń ma nastą­pić w sierp­niu, kie­dy odczu­je­my pierw­sze efek­ty wyjaz­dów waka­cyj­nych. Kolej­na fala ma nas cze­kać na jesie­ni.

Czy te nega­tyw­ne pro­gno­zy się speł­nią? Prze­ko­na­my się po waka­cjach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting