Jak pomóc dzieciom, które zostały bez rodziców. VIDEO

W Sta­ro­stwie Powia­to­wym spo­ty­ka się spe­cjal­ny zespół, któ­re­go zada­niem jest wypra­co­wa­nie nowych stan­dar­dów rodzi­ciel­stwa zastęp­cze­go dla całej Pol­ski.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu reali­zo­wa­ny jest pro­gram pod nazwą “Part­ner­stwo na rzecz rodzi­ciel­stwa zastęp­cze­go”. Gru­py robo­cze pra­cu­ją nad for­mą wspar­cia dla rodzi­ny zastęp­czych, zasta­na­wia­ją się jak poma­gać im za pomo­cą wolon­ta­ria­tu.

- W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mamy dobre doświad­cze­nia w tym zakre­sie — mówi Gerard Wil­czek ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Zastęp­czych „Dobra Rodzi­na”.

Tygo­dnik 7DNI był na jed­nym z posie­dzeń takiej gru­py, któ­re odby­wa­ją się w Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Spe­cja­li­ści (peda­go­dzy, psy­cho­lo­go­wie, doświad­cze­ni rodzi­ce zastęp­czy) roz­ma­wia­li o wyty­cza­niu nowych stan­dar­dów opie­ki nad dzieć­mi, któ­re z róż­nych powo­dów nie mogą prze­by­wać z rodzi­ca­mi bio­lo­gicz­ny­mi. — Potrzeb­na jest ogól­no­pol­ska kam­pa­nia na rzecz rodzi­ciel­stwa zastęp­cze­go — prze­ko­nu­je Gerard Wil­czek.

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski jest wzo­rem dla innych samo­rzą­dów w kra­ju, jak pozy­ski­wać rodzi­ny zastęp­cze. Od kil­ku tygo­dni — Po wszyst­kim wyda­my raport koń­co­wy, któ­ry zosta­nie ogło­szo­ny na ogól­no­pol­skim forum, posłu­ży innym do tego, jak w sku­tecz­ny spo­sób pozy­ski­wać rodzi­ny zastęp­cze, a war­to pod­kre­ślić, że jest to pro­blem całej Pol­ski – pod­su­mo­wu­je Gerard Wil­czek .

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting